Tło galerii

MAMMA MIA – KONKURS!

Chcecie wygrać podwójne zaproszenia na seans ,,Mamma Mia: Here We Go Again”? Spieszymy na ratunek! Pokażcie nam na naszym fanpage’u oraz profilu na Instagramie swoje letnie, inspirowane grecką kulturą i klimatem stylizacje, a trzy najbardziej inspirujące nagrodzimy podwójnymi wejściówkami na ten kipiący pozytywną energią film!

 

Regulamin konkursu:

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Testardo Gram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-838, przy ul. Prostej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Organizatorem”

 

 1. Organizator działa na zlecenie Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592497, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5262255169 oraz REGON: 013278202. zwanej dalej „CH Złote Tarasy”.
 2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Organizator.
 3. Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem” jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 4. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone na stronie zlotetarasy.pl oraz w serwisie www.facebook.com, a także informacje kierowane bezpośrednio do uczestników.
 5. Konkurs dotyczy osób, które pod postem konkursowym w serwisie Facebook I Instagram zamieszczą zdjęcia autorskich, letnich stylizacji inspirowanych Grecją.
 6. Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania internautów projektem Złote greckie szaleństwo organizowanym na terenie Centrum Handlowego Złote Tarasy w Warszawie oraz zachęcenie ich do brania czynnego udziału w aktywnościach z nim związanymi.
 7. W ramach eventu Złote greckie szaleństwo prowadzony jest konkurs na najciekawszą autorską letnią stylizację.
  1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. W przypadku osób niepełnoletnich, osoby te obowiązane są uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Akcji.
 8. Konkurs prowadzony jest w sieci Internet poprzez profil publiczny Złote Tarasy na Facebooku oraz na Instagramie w okresie od 24.07.2018 do 28.07.2018 roku do godziny 18:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30 lipca o godzinie 18:00.
 9. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu CH Złote Tarasy na Facebooku i Instagramie, a związane z nim komunikaty będą pojawiały się również na stronie zlotetarasy.pl .
 10. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 11. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie zlotetarasy.pl oraz u Organizatora.
 12. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa Komisja Konkursowa składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora.
 13. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz.471).
 14. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez serwis Facebook. W  związku z tym Facebook Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane z  przebiegiem Konkursu.
 15. Dane udostępniane przez Uczestnika w ramach Konkursu są informacjami udostępnianymi CH Złote Tarasy i Organizatorowi, a  nie serwisowi Facebook.
 • 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które polubiły stronę (fanpage) Złote Tarasy na portalu Facebook.com, czyli zostały fanem strony (https://www.facebook.com/ZloteTarasy/) oraz w serwisie Instagram. Każdy uczestnik Konkursu musi zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, brak akceptacji jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Najemcy CH Złote Tarasy oraz ich pracownicy i osoby powiązane z Najemcami innym stosunkiem prawnym niż stosunek pracy, a także służby świadczące usługi dla CH Złote Tarasy i ich pracownicy oraz osoby powiązane z tymi służbami innym stosunkiem prawnym niż stosunek pracy, jak również członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich ww. podmiotów. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.
 5. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, zwane będą w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”.
 6. Uczestnicy poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikowanie danych osobowych (imię i nazwisko,) we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych o Konkursie, jak również w materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych i prasowych, w tym w prasie, Internecie i na ulotkach bez ograniczenia, co do czasu i terytorium i bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie swojego zdjęcia z akcji na fanpage’u Złotych Tarasów na portalu Facebook, Instagramie oraz stronie www.
 • 3

PRAWA ORGANIZATORA

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub CH Złote Tarasy, godzą w ich wizerunek, są sprzeczne z prawem lub z innych względów, w ocenie Organizatora, nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać interesy Organizatora lub CH Złote Tarasy, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, a także w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych lub naruszających zasady etykiety.

 

 • 4

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:
  1. mieć ukończone 13 lat, z tym, że w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie; przystąpienie do Konkursu stanowi jednoczesne oświadczenie takiej osoby o dysponowaniu zgodą, o której mowa powyżej;
  2. zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego postanowienia;
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Konkursu;
  4. wziąć udział w konkursie Złote greckie stylizacje i wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku.
 2. Konkurs dotyczy osób, które wybrane przez przedstawiciela Organizatora, zostały opublikowane przez Organizatora na profilu publicznym Złotych Tarasów serwisach Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej są wybierane przez Organizatora oraz przedstawiciela CH Złote Tarasy spośród osób, którektóre pod postem konkursowym w serwisie Facebook I Instagram zamieszczą zdjęcia autorskich, letnich stylizacji inspirowanych Grecją.
 4. Każdy uczestnik konkursu może przystąpić do Konkursu tylko raz.
 5. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwania całego Konkursu.
 6. Uczestnik poprzez udział w konkursie Złote greckie szaleństwo akceptuje Regulamin konkursu. Uczestnik oświadcza, że korzystanie ze zgłoszenia w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu zgłoszeń, co do których będzie miał wątpliwości czy prawa do tych prac przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik oświadcza, że w chwili przesłania zgłoszenia konkursowego do Konkursu przenosi na Organizatora prawo do korzystania ze zdjęcia będącym zgłoszeniem konkursowym na zasadach licencji wyłącznej na wszelkich polach eksploatacji określonych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczenia czasu i terytorium, a w szczególności zgadza się na publikację w kolejnym etapie konkursu. Organizator może posługiwać się zgłoszeniami w szczególności na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i promocyjnych, niezależnie od formy ich utrwalenia bądź rozpowszechniania, a także w celach marketingowych i informacyjnych, bez konieczności zawierania odrębnej umowy i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z należnych praw autorskich do odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu w pełnym zakresie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu zgłoszeń, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierających elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
 9. W przypadku zgłoszenia do Konkursu zdjęcia, co do którego Uczestnik nie dysponuje prawami, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich z tego tytułu, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkiej szkody i zobowiązań Organizatora z tego tytułu.

 

 • 5
  ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie wymagania zawarte w Regulaminie.
 2. Po zakończeniu terminu składania zgłoszeń Komisja Konkursowa nagrodzi łącznie trzy osoby (zdjęcia), które w ocenie Komisji Konkursowej zawierać będą najlepsze i najciekawsze stylizacje opublikowane w komentarzach pod postem konkursowym na profilu publicznym CH Złote Tarasy na Facebooku: https://www.facebook.com/ZloteTarasy/ oraz Instagramie.

 

 

 • 6
  ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY

 

 1. W czasie trwania całego konkursu zostaną przyznane 3 nagrody w postaci podwójnego zaproszenia na seans Mamma Mia: Here We Go Again w Multikinie w CH Złote Tarasy o wartości ok. 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć) brutto. Zaproszenia będą aktywne przez 3 tygodnie od daty ogłoszenia wyników konkursu. Dodatkowo do każdej nagrody rzeczowej Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości: 8,50 zł (słownie:osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) brutto. Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody wynosi 93,50 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy ). Przy czym część nagrody pieniężnej zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od zwycięzcy Konkursu i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
 2. Wyniki Konkursu będą publicznie ogłoszone po zakończeniu konkursu w dniu 30.07.2018 na profilu publicznym CH Złote Tarasy na Facebooku. Po ogłoszeniu wyników Laureaci zostaną poproszeni o kontakt poprzez wiadomość wysłaną przez zakładkę Wiadomość na fanpage’u Złotych Tarasów na portalu Facebook lub Instagram.
 3. Nagrodę należy odebrać osobiście w Punkcie Informacyjnym Złotych Tarasów przez 7 (słownie: siedem) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. Potwierdzeniem odbioru nagrody będzie podpisany przez zwycięzcę protokół odbioru. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega, że nie wysyła nagród zwycięzcom za pośrednictwem poczty. Nieodebranie nagrody w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z niej.
 4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również zamiany nagrody na inną rzecz. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród na nagrody tożsame wartościowo.
 5. Nagrody rzeczowe objęte są gwarancją producenta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród.

 

 • 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest CH Złote Tarasy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia udział w Konkursie.
 3. Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez CH Złote Tarasy w celu przeprowadzenia Konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz maksymalnie przez 5 (słownie: pięć) lat od jego zakończenia.
 6. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których CH Złote Tarasy korzystają w związku z prowadzeniem Konkursu, tj. w szczególności Organizatorowi, Zarządcy CH Złote Tarasy, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 9. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik może także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. Uprawnienia te Uczestnik może realizować kontaktując się z CH Złote Tarasy pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub daneosobowe@zlotetarasy.pl. Ponadto, Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli CH Złote Tarasy przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez CH Złote Tarasy, można znaleźć w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: [link] oraz [stacjonarnie].

 

 • 8

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora. Decyduje data wpływu reklamacji do biura Organizatora. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
  2. dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
  3. dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia reklamacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w sporach dotyczących procedury wyłaniania zwycięzców.

 

 • 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie zlotetarasy.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureatów Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
 6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w trakcie jego trwania bez podania przyczyny. O ewentualnym odwołaniu konkursu Organizator poinformuje na fanpage’u CH Złote Tarasy znajdującym się na platformie Facebook lub na stronie www Organizatora lub na terenie CH Złote Tarasy w Warszawie.
 9. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
 10. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 11. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo Sąd miejsca siedziby Organizatora.

 

 

ZŁOTE   TAJEMNICE