Tło galerii

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna („ZT”) stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), poniżej przedstawia wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto administruje Państwa danymi?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592497, NIP: 526-225-51-69, REGON: 013278202.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

 

ZT przetwarza Państwa dane osobowe, tj. wizerunek osób odwiedzających Centrum Handlowe Złote Tarasy („CH Złote Tarasy”) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie CH Złote Tarasy i parkingu w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego CCTV oraz w celu dochodzenia roszczeń.

 

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZT tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie CH Złote Tarasy i parkingu oraz dochodzenia roszczeń.

 

Jakie dane przetwarzamy i skąd je uzyskaliśmy?

 

Państwa dane osobowe (wizerunek) pozyskaliśmy za pośrednictwem monitoringu CCTV. Podanie danych jest dobrowolne choć niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu ZT polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie CH Złote Tarasy i parkingu.

 

W jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 30 dni od ich zarejestrowania. Po tym czasie będą usuwane, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – w takim przypadku nagranie będzie przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. ZT nie będzie także przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których ZT korzysta w związku z prowadzeniem CH Złote Tarasy, tj. w szczególności zarządcy CH Złote Tarasy, firmie ochroniarskiej oraz dostawcy systemu CCTV, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym. Dane osobowe mogą być udostępniane także organom publicznym, w tym policji oraz innym inspekcjom i strażom.

 

Jakie uprawienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

 

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. Wymienione uprawnienia możecie Państwo realizować kontaktując się z ZT w sposób podany w ostatnim akapicie niniejszej informacji.

 

Ponadto, jeżeli uważacie Państwo, że ZT przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu uprawnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie Państwo znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Centrum (https://zlotetarasy.pl/).

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

 

Dla Państwa wygody i zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami ZT powołało inspektora ochrony danych.

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym w przypadku realizacji uprawnień wskazanych powyżej, możecie Państwo kontaktować się z ZT pod adresem: Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych na adres: daneosobowe@zlotetarasy.pl