Tło galerii

Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Centrum Handlowego ZŁOTE TARASY

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu lojalnościowego, określanego dalej jako „Program Lojalnościowy” lub, zamiennie „Program”, jest Mall Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, mająca adres rejestrowy: ul. Michała Ossowskiego 3A, 30-656 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000865094, NIP: 6793206744 i REGON 387301003, posiadająca kapitał zakładowy 5.000,00 zł, zwana dalej: „Organizatorem”.
 2. Program jest realizowany na zlecenie i na rzecz spółki Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-225-51-69 oraz REGON: 013278202, zwana dalej: „Administratorem”.
 3. Program odbywa się zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako „Regulamin” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Następujące wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadanie im poniżej:
 • Aplikacja– bezpłatna aplikacja mobilna „Złote Tarasy”, działająca na urządzeniach mobilnych wyposażonych w system Android lub iOS, za pomocą którego Uczestnicy mogą brać udział w Programie Lojalnościowym.
 • Centrum Handlowe– Centrum Handlowe Złote Tarasy zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Złotej 59.
 • Akcja– dodatkowe, wykraczające poza podstawowe zasady Programu oraz uregulowane szczegółowo w odrębnych regulaminach, okresowe działania Organizatora prowadzone w czasie trwania Programu, przeznaczone do realizacji przez Uczestnika, umożliwiające Uczestnikowi uzyskanie dodatkowych Punktów lub przywilejów w ramach Programu.
 • Konto – indywidualne konto Uczestnika, zakładane za pośrednictwem Aplikacji w trakcie rejestracji Uczestnika w Programie, niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie.
 • Lokal– pomieszczenie handlowe lub usługowe znajdujące się w na terenie Centrum Handlowego, w którym Sprzedawca prowadzi działalność.
 • Nagroda – nagroda rzeczowa należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia wymaganej do jej odebrania liczby Punktów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Paragon– dowód zakupu określonych produktów i usług w Lokalach, stanowiący fiskalne potwierdzenie dokonania przez Uczestnika transakcji w Centrum Handlowym (w Lokalu Sprzedawcy), w czasie Programu Lojalnościowego, określający w szczególności wartość, datę i miejsce dokonania zakupu, a także dane Sprzedawcy. Faktury, faktury uproszczone (w szczególności paragony fiskalne z numerem nip nabywcy), paragony wydane przez pośredników, paragony wydane za zakupy dokonane poza Centrum Handlowym, e-paragony, dowody sprzedaży lub potwierdzeia za zakupy online dokonane przelewem, PayU lub inną formą płatności internetowej oraz dowody zakupów dokonanych przez Internet (z wyłączeniem Paragonów fiskalnych za zakupy dokonane online i opłacone w Lokalu) nie biorą udziału w Programie.
 • Punkty– jednostki przyznawane Uczestnikom w zamian za określoną kwotę wydaną przez Uczestnika w Lokalach na dokonanie zakupu produktów i usług Sprzedawców lub w zamian za wykonanie określonych działań, w tym w ramach Akcji, naliczane w okresie trwania Programu (w tym w okresie prowadzenia Akcji) za pośrednictwem aplikacji lub Hostessy promującej Akcję, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminie Akcji, uprawniające Uczestników do otrzymania Nagrody.
 • Punkt Odbioru Nagrody – Lokal Sprzedawcy lub specjalne stoisko na terenie centrum handlowego, w którym Uczestnik może odebrać Nagrody lub wykorzystać Zniżki.
 • Zniżka – czasowa oferta specjalna należna zalogowanemu Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo-handlową na terenie Centrum Handlowego, oferująca w Lokalach produkty lub usługi biorące udział w Programie Lojalnościowym, tj. produkty lub usługi, za zakup których Uczestnikowi przyznawane są Punkty.
 • Uczestnik– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Programie Lojalnościowym na zasadach opisanych w Regulaminie oraz zaakceptowała warunki Regulaminu, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.).
 • Hostessa – pracownik Punktu Odbioru Nagrody zlokalizowanego na terenie centrum handlowego.
 1. Celem Programu o charakterze sprzedaży premiowej jest motywowanie Uczestników do odwiedzania Centrum Handlowego i do dokonywania zakupów i usług w Lokalach, poprzez przyznawanie Uczestnikom Punktów i wymianę Punktów na Nagrody, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Udziału w Programie nie mogą brać pracownicy oraz członkowie organów Organizatora i zarządcy Centrum Handlowego (z wyjątkiem osób zatrudnionych u zarządcy na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej), osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (w szczególności umów o dzieło, zlecenie) lub pracę na terenie Centrum Handlowego, ani inne osoby zaangażowane w organizację Programu, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

 • 2

Czas trwania Programu Lojalnościowego

 1. Program Lojalnościowy jest przeprowadzany w okresie od dnia 1 pażdziernika 2019 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku włącznie.
 2. Czas trwania Programu Lojalnościowego może zostać skrócony lub wydłużony. Skrócenie lub wydłużenie czasu trwania Programu Lojalnościowego może nastąpić w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Uczestników przez Organizatora o takim zamiarze, z 1-miesięcznym wyprzedzeniem, drogą mailową, na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji udziału w Programie.
 3. Program Lojalnościowy może zostać czasowo zawieszony lub może zostać ograniczona jego funkcjonalność w okresach, w których działanie Centrum handlowego jest ograniczone.

 

 • 3

Aplikacja

 1. Udział w Programie jest możliwy za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Aplikację można pobrać z serwisów Google Play oraz Apple App Store.
 3. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu udziału Uczestnika w Programie jest bezpłatne.
 4. APLIKACJĘ MOŻNA ZAINSTALOWAĆ NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH OPARTYCH NA SYSTEMACH ANDROID W WERSJI OD 0 DO 11 LUB NA SYSTEMIE IOS W WERSJI 13.0 I NOWSZYCH.
 5. W celu zapewnienia prawidłowego działania Programu Uczestnik musi posiadać w swoim urządzeniu mobilnym ciągłe połączenie internetowe oraz udostępnić w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego dostęp do pamięci, aparatu fotograficznego, powiadomień oraz połączeń sieciowych.
 6. Na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich, w tym odpowiedzialność za szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniami w ramach korzystania z Programu, w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych danych lub naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 8. zmiany funkcjonalności Programu w każdym czasie, w szczególności w celu ulepszenia działania Programu;
 9. czasowego zawieszania działania Programu, w szczególności w celu dokonywania zmian, aktualizacji, poprawy funkcjonowania, usuwania błędów, usterek i awarii;
 10. trwałego wyłączenia Programu, w przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego, w tym w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu;
 11. zmiany reguł rejestracji Paragonów, naliczania Punktów oraz wydania Nagród;
 12. trwałego lub czasowego ograniczenia lub wyłączenia dostępu do Programu określonym Uczestnikom, w tym usunięcia Konta oraz wszelkich danych Uczestnika, w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, lub korzystania przez Uczestnika z Programu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także ze względów bezpieczeństwa; w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań, które mogą godzić w interesy Centrum Handlowego, Organizator jest uprawniony do trwałego lub czasowego ograniczenia lub wyłączenia Uczestnikowi dostępu do Programu informując Uczestnika o tym fakcie za pomocą powiadomień w Aplikacji oraz za pomocą wiadomości email;
 13. w przypadkach trwałego wyłączenia Uczestnikowi dostępu do Programu zgodnie z postanowieniami lit. E) powyżej, Uczestnik traci prawo do udziału w Programie; ograniczenie lub wyłączenie dostępu do Konta trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę ograniczenia lub wyłączenia dostępu; Uczestnik ma uprawnienie do zachowania wcześniej odebranych Nagród, o ile zostały odebrane na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 4

Rejestracja udziału w Programie

 1. Udział w Programie jest dobrowolny. W celu udziału w Programie konieczne jest dokonanie rejestracji Konta.
 2. W celu założenia Konta Uczestnik musi posiadać własny adres e-mail.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracyjnym, pod rygorem skutków przewidzianych w § 3 ust. 7.
 4. Procedura rejestracji udziału w Programie, w tym zakładania Konta, przebiega według następujących zasad:
 5. Uczestnik pobiera Aplikację na swoje urządzenie mobilne w sklepie Apple App Store lub Google Play.
 6. aby korzystać z Programu Lojalnościowego oraz dodatkowych przywilejów, w tym Zniżek, Uczestnik musi dokonać rejestracji konta w Aplikacji. rejestracji można dokonać poprzez konto Facebook, Google, Apple id lub podając adres e-mail.
 7. w celu rejestracji należy wybrać sposób rejestracji, podać imię i nazwisko, a następnie złożyć wymagane oświadczenia w zakresie przestrzegania Regulaminu. Rejestrując się z wykorzystaniem adresu e-mail Użytkownik musi również utworzyć hasło dostępu do Konta.
 8. po zakończeniu etapu rejestracji Uczestnikowi zostaje założone Konto i przyznany indywidualny numer ID.
 9. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto w Aplikacji, niezależnie od liczby posiadanych urządzeń mobilnych i adresów e-mail. W przypadku zauważenia nieprawidłowości Konto Uczestnika może zostać zablokowane, a uzbierane punkty skasowane.
 10. Konto Uczestnika powiązane jest z jego adresem e-mail niezależnie od wybranej przez niego metody rejestracji i logowania (za pomocą sposobów wskazanych w ust. 4.b powyżej).
 11. W celu uzyskania dostępu do Programu Lojalnościowego przez Uczestnika konieczne jest zalogowanie się do Programu przy użyciu wybranego przez Uczestnika sposobu.
 12. Uczestnik powinien zastosować hasło unikalne i nie ujawniać go osobom trzecim, a także chronić je przed kradzieżą. Hasło powinno zawierać minimum 6 znaków.
 13. Adres e-mail podany w trakcie rejestracji zostanie zweryfikowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej link do potwierdzenia prawa własności do podanego adresu e-mail. Konto uczestnika pozostaje nieaktywne dopóki Uczestnik nie potwierdzi adresu e-mail poprzez kliknięcie wskazanego wyżej linku.
 • 5

Rejestracja Paragonów

Uczestnik dokonuje rejestracji swoich zakupów dokonanych w Centrum Handlowym poprzez wykonanie za pomocą Aplikacji zdjęcia posiadanego paragonu fiskalnego oraz potwierdzenie danych odczytanych przez Aplikację z Paragonu. W zamian za zarejestrowany Paragon Uczestnik otrzymuje punkty, które może wymieniać na Nagrody zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

 1. Rejestracji podlegają tylko Paragony Fiskalne dokumentujące zakup zrealizowany w Lokalu, na terenie Centrum Handlowego.
 2. Wartośc rejestrowanego paragonu musi wynosić minimum 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto w przypadku paragonów pochodzących z Lokali gastronomicznych (kawiarnie i restauracje), których aktualna lista dostępna jest w opisie zasad Programu dostępnym w Aplikacji: lub 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto w przypadku paragonów pochodzących z pozostałych Lokali (lokalami wyłączonymi z Programu są apteki, kantory, a takżę transakacje wskazane w ust. 15).
 3. Paragony mogą być rejestrowane w Programie najpóźniej w ciągu 3 dni licząc od dnia wydania Paragonu.
 4. Uczestnik jest uprawniony do dodania wyłącznie 1 (jednego) Paragonu pochodzącego z jednego dnia, od tego samego Sprzedawcy.
 5. Dany Paragon można zarejestrować wyłącznie jednokrotnie.
 6. Uczestnik jest uprawniony do rejestracji maksymalnie 60 Paragonów pochodzących z jednego miesiąca kalendarzowego oraz maksymalnie 10 paragonów pochodzących z tego samego dnia.
 7. Uczestnik musi być właścicielem Paragonu oraz osobą, która dokonała opłacenia Paragonu.
 8. Paragony muszą być czytelnymi i niezniszczonymi oryginałami Paragonu Fiskalnego. Zdjęcie powinno zawierać cały paragon. Paragon może nie zostać prawidłowo zarejestrowany w Programie, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (pomięcia, zamazania, kreślenia, klejenia itp.). Zabronione jest podrabianie lub modyfikowane paragonów. Zgodnie z kodeksem karnym takie działanie jest przestępstwem.
 9. Uczestnik ma obowiązek zachować oryginał (papierowy egzemplarz) Paragonu przez cały okres trwania Programu i min. 60 dni roboczych po dniu zakończenia Programu.
 10. Organizator oraz Administrator mogą żądać okazania Paragonów, które zostały Zarejestrowane w Programie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub podejrzenia działania niezgodnego z Regulaminem Programu. Mogą również żądać oświadczenia o zebraniu punktów zgodnie z Regulaminem.
 11. Organizator oraz Administrator, przed wydaniem Nagrody, zastrzegają sobie prawo do możliwości weryfikacji oryginałów zarejestrowanych przez Użytkownika Paragonów. W przypadku braku posiadania poszczególnych paragonów, organizator zastrzega, że Nagroda może nie zostać wydana Użytkownikowi. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej wydania Nagrody po weryfikacji zarejestrowanych paragonów przez Użytkownika.
 12. W przypadku gdy Aplikacja rozpozna wszystkie niezbędne dane ze zdjęcia Paragonu Punkty naliczane są automatycznie i mogą być od razu wykorzystane przez Uczestnika na odbiór Nagród.
 13. W przypadku gdy Aplikacja nie rozpozna wszystkich danych ze zdjęcia Paragonu lub gdy Uczestnik, pomimo ich rozpoznania dokona ich korekty przez zgłoszeniem paragonu naliczane są Punkty Oczekujące. Taki Paragon podlega weryfikacji przez Organizatora, którzy w oparciu o weryfikację zdjęcia wykonanego przez Uczestnika decyduje o przyznaniu Punktów. Wynik tej decyzji Uczestnik może sprawdzić na liście swoich Paragonów w Aplikacji. Organizator dokonuje wyryfikacji Punktów Oczekujących w ciągu 3 dni roboczych.
 14. Punkty naliczane automatycznie w Programie nie są wiążące, jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości w czasie weryfikacji.
 15. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony za następujące produkty i usługi: leki, produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe i e-papierosy, karty doładowań typu pre-paid operatorów sieci telefonicznych, karty podarunkowe, zakłady bukmacherskie i inne gry hazardowe, transakcje zapłaty za indywidualne opłaty za media (gaz, prąd, woda, telefon, Internet, czynsz za mieszkanie lub najmowany lokal), raty kredytu lub pożyczki, transakcje wymiany walut, rezerwacje oraz przedpłaty dokonane w biurach podróży.
 16. W przypadku zwrotu produktów objętych Paragonem zarejestrowanym w Programie, Uczestnik przed dokonaniem powyższych zmian ma obowiązek usunięcia przyznanych za dany Paragon Punktów. W tym celu Użytkownik może skontaktować się mailowo z Organizatorem w celu odpowiedniego pomniejszenia liczby Punktów w Programie Lojalnościowym lub też usunąć zarejestrowany paragon w aplikacji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: programlojalnosciowy@zlotetarasy.pl.
 17. W przypadku, jeżeli w wyniku pomniejszenia liczby Punktów w Programie, zgodnie z ust. 16 powyżej, pozostała na Koncie liczba Punktów jest niewystarczająca do odbioru Nagrody, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a jeżeli Nagroda została Uczestnikowi wydana, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego, to znaczy nie dłuższego niż w ciągu 7 dni, zwrotu Nagrody lub jej równowartości (według wyboru Organizatora). Wszelkie próby oszustwa mogą skutkować wyzerowaniem Punktów lub usunięciem Konta. O próbie oszustwa rozstrzyga Organizator. Uczestnik ma prawo odwołać się do Organizatora przedstawiając dowody. W przypadku braku porozumienia Organizator może przejść na drogę sądową.
 • 6

Naliczanie Punktów

Punkty w Programie są naliczane wyłącznie w okresie trwania Programu, określonym w § 2 Regulaminu, tj. w celu naliczenia Punktów konieczne jest dokonanie prawidłowej rejestracji Paragonu.

 1. Punkty są naliczane na zasadach opisanych w niniejszym § 6 poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku prowadzenia Akcji, odmienne zasady naliczania Punktów mogą być określone w regulaminie danej Akcji dostępnym w Aplikacji.
 2. Punkty są naliczane na podstawie poprawnie zarejestrowanych i zweryfikowanych Paragonów według wskaźnika: 1 punkt za każde 1,00 zł (z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 15 Regulaminu). Organizator w regulaminie (udostępnionym w Aplikacji) danej Akcji może określić inne zasady naliczania punktów, w szególności Organizator może przyznawać dodatkowe punkty „na start”, określać dodatkowe akcje, konkursy i promocje.
 3. Maksymalna liczba Punktów do uzyskania na podstawie jednego Paragonu wynosi 1500 Punktów w przypadku paragonów ze sklepów: Apart, Apart Exclusive, Arenart Forever, Deni Cler, Guess, iSpot, Itaka, Marco Polo, Media Markt, RTV Euro AGD, Van Graf, a w przypadku pozostałych sklepów 800 Punktów. W przypadku Paragonów o wartości wyższej niż wymienione powyżej nie nalicza się dodatkowych Punktów, ani nie ma możliwości zarejestrowania tego Paragonu odrębnie, w celu naliczenia Punktów z tytułu pozostałej kwoty (nadwyżki). Wskazane wyżej maksymalne liczby punktów mogą zostać zwiększone jeśli przewiduje to regulamin dodatkowej Akcji.
 4. Uczestnik może zdobyć dodatkowe Punkty poprzez podejmowanie działań rekomendujących oraz udostępniając informacje zawarte w Programie.

 

Zasady naliczania Punktów ujęte w niniejszym § 6 Regulaminu obowiązują do końca trwania Programu. W przypadku przedłużenia czasu trwania Programu sposób naliczania Punktów może ulec zmianie.

 • 7

Nagrody

W przypadku zebrania przez Uczestnika odpowiedniej liczby Punktów, Punkty te mogą być wymienione na Nagrody, na zasadach opisanych poniżej. Organizator w regulaminie danej Akcji może określić inne zasady odbierania Nagród.

 1. Nagrody dostępne są do wyczerpania zapasów. Katalog Nagród wraz z liczbą Punktów, której zebranie jest konieczne do jej odebrania, będzie uzupełniany cyklicznie, do końca trwania Programu.
 2. Organizator ma prawo wprowadzić limit odbioru Nagród określonego rodzaju i w określonym terminie. Szczegóły dotyczące ewentualnych limitów dostępne są w aplikacji przy opisie Nagrody.
 3. Nagrodę należy odebrać osobiście we właściwym Punkcie Odbioru Nagrody. Upoważnienia do odebrania Nagrody przez osoby trzecie nie są uwzględniane.
 4. Procedura odbioru Nagrody jest następująca:
 • Uczestnik musi posiadać odpowiednią liczbę Punktów, uprawniających do odbioru Nagrody;
 • W celu odbioru Nagrody należy:
 1. zalogować się do Programu Lojalnościowego w Aplikacji i wybrać Nagrodę,
 2. potwierdzić chęć odebrania nagrody poprzez wybranie opcji „Odbieram Nagrodę”. Spowoduje to zarezerwowanie tej Nagrody dla uczestnika,
 3. udać się do Punktu Odbioru Nagrody wskazanego w opisie danej Nagrody,
 4. wygenerować kod odbioru Nagrody (dalej: „Kod”), poprzez potwierdzenie przy wybranej Nagrodzie opcji „Odbierz Nagrodę” oraz wpisanie numeru Lokalu, w którym następuje odbiór, a który do uzyskania jest u osoby obsługującej Punkt Odbioru Nagrody,
 5. przekazać Kod osobie czynnej w Punkcie Odbioru Nagrody, odebrać Nagrodę i, w niektórych przypadkach, podpisać dokument odbioru Nagrody.
 6. Po potwierdzeniu chęci odbioru Nagrody, automatycznie zmniejsza się liczba Punktów zgromadzonych przez Uczestnika na jego Koncie. Liczba odjętych Punktów jest zgodna ze wskazaną w Aplikacji liczbą Punktów wymaganych do odbioru Nagrody.
 7. Czas na odbiór Nagrody w Punkcie Odbioru po potwierdzeniu w Aplikacji chęci odbioru Nagrody wynosi 21 dni.
 8. Kod jest jednorazowy, ważny jedynie w trakcie procesu odbioru Nagrody, który odbywa się w wyznaczonym Punkcie Odbioru oraz w czasie wskazanym w Aplikacji w zakładne „Moje Nagrody”.
 9. W przypadku wartościowych nagród (przez którą uznaje się wartość od kwoty 500,00 zł) Uczestnik poprzez Aplikację zgłasza Organizatorowi chęć odbioru Nagrody zgodnie z procedura opisana w ust. 4, a Organizator weryfikuje konto Użytkownika pod kątem prawidłowości rejestracji Paragonów (Organizator może prosić Użytkownika o przedstawienie wybranych lub wszystkich zarejestrowanych Paragonów lub prosić o ich dostarczenie do Punktu Odbioru Nagrody). Po dokonaniu weryfikacji Organizator przekaże informację o terminie i miejscu odbioru Nagrody drogą mailową na adres e-mail, który Uczestnik zarejestrował w Programie oraz poprzez powiadomienie w Aplikacji.
 10. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze Nagrody w terminie wskazanym w ust. 6, 7 oraz 8 powyżej, Nagroda przepada. W takim przypadku, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu Punktów odjętych w momencie potwierdzenia w Aplikacji chęci odbioru Nagrody.
 11. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Uczestnika, a także w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 7 lit. e-f) Organizator zastrzega sobie prawo do żądania niezwłocznego, to znaczy nie dłuższego niż w ciągu 7 dni, zwrotu przez Uczestnika wydanej Nagrody w stanie nienaruszonym lub jej równowartości.
 12. Regulaminy poszczególnych Akcji mogą ustalać odrębne zasady wydawania Nagród, w tym wprowadzać dodatkowe Nagrody.
 • 8

Zniżki

Uczestnikowi Programu Lojalnościowego, który dokonał rejestracji, o której mowa § 4 przysługują dodatkowe przywileje w postaci unikalnych Zniżek widocznych po kliknięciu w zakładkę „Zniżki” w Aplikacji.

 1. Organizator ma prawo wprowadzić limit odbioru Zniżek określonego rodzaju i termin wykorzystania Zniżki. Szczegóły dotyczące ewentualnych limitów dostępne są w Aplikacji przy opisie Zniżki.
 2. Zniżki dostępne są wyłącznie w Programie Lojalnościowym.
 3. Liczba Zniżek w Akcji jest ograniczona. Zniżka ważna jest jedynie w czasie jej obowiązywania, który podany jest w opisie Zniżki oraz dostępna do wyczerpania bądź do zakończenia jej obowiązywania.
 4. Zniżkę należy odebrać osobiście we właściwym Punkcie Odbioru Nagrody. Upoważnienia do odebrania Zniżki przez osoby trzecie nie są uwzględniane.
 5. W celu odbioru Zniżki należy:
 6. zalogować się do Programu Lojalnościowego i wybrać Zniżkę,
 7. wygenerować Kod odbioru Zniżki, poprzez potwierdzenie przy Wybranej Zniżce opcji „Odbierz Zniżkę”,
 8. udać się do Punktu Odbioru Nagród wskazanego w opisie danej Zniżki,
 9. pokazać Kod osobie czynnej w Punkcie Odbioru Nagród, w celu weryfikacji przed dokonaniem płatności za zakupy.
 10. Kod jest jednorazowy, ważny jedynie w trakcie procesu odbioru, który odbywa się w wyznaczonym Punkcie Odbioru Nagród.
 11. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze Zniżki w wyznaczonym czasie, Zniżka przepada.
 12. Przyznanie Zniżki, przepadek Zniżki nie mają wpływu na stan punktowy Uczestnika.
 • 9

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Programem jest Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-225-51-69 oraz REGON: 013278202 (dalej: „Administrator”).
 2. Dla wygody Uczestników i zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami Administrator powołał inspektora ochrony danych. Można się z nim kontaktować wysyłając wiadomość poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@zlotetarasy.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 4. Dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie:
 5. dane osobowe podane przez Uczestnika zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu,: imię, nazwisko, adres e-mail,
 6. w przypadku zintegrowania Aplikacji z kontem Użytkownika w serwisie Facebook lub Google, Uczestnik udostępnia z serwisu swoje imię, nazwisko, avatar oraz adres e-mail,
 7. adres MAC telefonu,
 8. inne dane wprowadzone w formularzach elektronicznych poszczególnych usług, w trakcie korzystania z Aplikacji: data urodzenia, zainteresowania,
 9. dane geolokalizacyjne, obejmujące położenie Uczestnika na terenie Centrum Handlowego,
 10. pliki cookies, które przeznaczone są do zbierania danych takich jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, ilość otwartych sesji, długość sesji; dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google,
 11. dane dotyczące zarejestrowanych Paragonów, takie jak wystawiający Paragon, wartość Paragonu, data wystawienia Paragonu, data rejestracji Paragonu. Jednakże w przypadku przekazania Paragonu w postaci pliku elektronicznego (np. pliku graficznego), czyli tzw. skanu, przedmiotem przetwarzania mogą być każde dodatkowe informacje zawarte w takim pliku, np.: dane z innych dokumentów, lokalizacja, wizerunki innych osób.
 12. dane techniczne związane z administrowaniem Aplikacją,
 13. dane podane przez osobę składającą reklamację, np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 14. Podanie przez Uczestnika danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail jest dobrowolne, ale konieczne, aby Uczestnik mógł brać udział w Programie Lojalnościowym w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie. Administrator informuje ponadto, że podanie określonych danych jest konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji jego obowiązków reklamacyjnych, czy innych uprawnień i obowiązków Administratora, wynikających z przepisów prawa. Prócz tego Administrator wyjaśnia, że Dane dodatkowe, o których mowa w ust. 4 lit. g powyżej, będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do pozyskania informacji na temat zgłoszonego Paragonu lub w przypadku rozpatrywania reklamacji.
 15. W celu uniknięcia wątpliwości Administrator informuje, że może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych i dokonywać ich profilowania, jak również przesyłać do niego informacje handlowe zarówno swoje, jak i Sprzedawców, o ile Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych podczas rejestracji Konta lub w ramach korzystania z Aplikacji.
 16. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w następujących celach:
 17. umożliwienia i obsługi udziału Uczestnika w Programie, tj. założenia Konta i administrowania nim, zapewnienia poprawnego działania Programu, zapewnienia możliwości realizacji uprawnień i obowiązków Uczestnika związanych z udziałem w Programie, w tym zbierania Punktów, wydania Nagród, korzystania ze Zniżek, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Programu oraz realizacji innych czynności w ramach Programu, w tym określonych w niniejszym Regulaminie,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą;

 1. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i dokonywania czynności ewidencyjnych oraz innych czynności niezbędnych do ewentualnego rozliczenia podatków od Nagród wydanych w Programie,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

 1. prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania Uczestników, w celu dostosowania oferty marketingowej do ich preferencji,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

w zakresie danych opcjonalnych podanych przez Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Uczestnika,

w zakresie danych uzyskanych podczas korzystania przez Uczestnika z modułów Aplikacji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych;

 1. prowadzenia analizy danych i statystyk,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci analizy danych i ich statystyki;

 1. dochodzenia roszczeń lub obrony praw, w tym rozpoznawania reklamacji,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

 1. Dane osobowe są przetwarzane:
 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. a) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Programu lub korzystaniem z Aplikacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
 3. w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. b) powyżej – przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe Np. przepisy o rachunkowości: 5 lat;
 4. w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. c) powyżej – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu,
 5. w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. d) powyżej – przez czas korzystania przez Uczestnika z Aplikacji (do momentu usunięcia konta lub wniesienia sprzeciwu);
 6. w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. e) powyżej – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 7. Dane osobowe Uczestników podlegają profilowaniu. W tym celu Administrator wykorzystuje dane wymagane do rejestracji Konta, dane opcjonalne podane przez Uczestnika oraz dane uzyskane podczas korzystania przez Uczestnika z poszczególnych modułów Aplikacji. Analiza osobistych preferencji Uczestnika, jego zainteresowań, historii zakupowej, lokalizacji lub przemieszczenia się po terenie Centrum Handlowego ma pozwolić na oferowanie produktów i usług dopasowanych do preferencji zakupowych Uczestników (w tym poprzez komunikaty push wyświetlane w ramach Aplikacji).
 8. Dostosowywanie kierowanych do Uczestników informacji handlowych, komunikatów oraz zawartości Aplikacji nie wywołuje negatywnych skutków prawnych, finansowych lub innych istotnych konsekwencji dla Uczestników.
 9. Uczestnik może sprzeciwić się profilowaniu poprzez wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w module Ustawienia lub w jakikolwiek sposób przekazując swoją decyzję, wykorzystując dowolny kanał komunikacji.
 10. Administrator może udostępniać dane osobowe Organizatorowi, a także innym podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne, usługi kurierskie, pocztowe oraz usługi IT. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 11. Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych.
 12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 14. Ponadto, jeżeli Uczestnik uważa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, może wnieść skargę do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w przypadku realizacji uprawnień wskazanych powyżej, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem pod adresem: Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych na adres: daneosobowe@zlotetarasy.pl.
 16. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania danych w następujący sposób:
 17. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane przez Uczestnika;
 18. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
 19. poprzez zapisywanie danych technicznych na serwerach.
 20. Komunikacja między Aplikacją, a systemami Organizatora odbywa się z użyciem połączenia szyfrowanego https, zapobiegającego pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 21. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym Uczestnika:
 22. informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez Uczestnika punktów usługowych lub korzystania z usługi lokalizacji, po wyrażeniu zgody przez Uczestnika,
 23. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania Paragonów,
 24. pamięci urządzenia mobilnego w celu przechowywania danych,
 25. połączeń sieciowych (WIFI/3G).

Uprawnienia Aplikacji można cofnąć przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu mobilnym lub odinstalowanie Aplikacji.

 1. W przypadku, gdy Uczestnik, według własnego wyboru, uzyskuje dostęp do Programu za pomocą swojego konta w serwisie Facebook lub Google, jego treści i dane osobowe mogą zostać udostępnione do tego serwisu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wykorzystywanie jego danych osobowych przez serwis Facebook lub Google podlega warunkom polityki prywatności danego serwisu.
 2. Informacja o plikach cookies:
 3. pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym tj. urządzeniu mobilnym Uczestnika i przeznaczone są do korzystania z poszczególnych funkcji Aplikacji;
 4. podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika Programu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator;
 5. pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uczestnicy korzystają z Aplikacji i Programu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Uczestnika (po zalogowaniu), dzięki której Uczestnik nie musi na każdej podstronie Konta ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. określania profilu Uczestnika (profilowania) w celu wyświetlania mu dopasowanych treści;
 9. szczegóły korzystania z plików cookies wykorzystywanych w celach statystycznych są określone w polityce ochrony prywatności Google Analytics;
 10. pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Uczestnik korzysta z Aplikacji lub Programu; w tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Uczestnika lub czasie pozostawania na danej stronie;
 11. w zakresie informacji o preferencjach Uczestnika gromadzonych przez sieć reklamową Google Uczestnik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/;
 12. informacja o tym jak zablokować lub odblokować pliki cookies dostępna jest w menu „Pomoc” przeglądarki internetowej; w przypadku popularnych przeglądarek internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami:
 13. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 14. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 15. Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 1. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html;
 2. zarządzanie plikami cookies:
 3. jeśli Uczestnik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki; wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Uczestnika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Aplikacji lub Konta;
 4. w celu zarządzania ustawieniami cookies zmienić należy ustawienia w swojej przeglądarce internetowej / systemie i w tym celu postępować zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki / systemu.
 5. Aplikacja może gromadzić dane Uczestników dotyczące sposobu używania przez nich Aplikacji. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się urządzenia z serwerami, wersja oprogramowania, pozycja geograficzna urządzenia, język, jakie informacje i pliki zostały wyświetlone na urządzeniu, zachowanie Uczestnika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym. Te dane mogą być wykorzystane do ulepszania jakości i funkcjonalności Aplikacji, wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby Uczestników, a także do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z Aplikacją.
 6. Informacja o geolokalizacji:
 7. w zakresie funkcjonalności Konta Uczestnika dotyczącej odbioru Nagrody, Uczestnik może uzyskać dostęp do tej części usług wyłącznie po uruchomieniu funkcji bluetooth, wyrażając tym samym zgodę na zlokalizowanie urządzenia mobilnego;
 8. dane związane z lokalizacją Uczestnika w Centrum Handlowym mogą być gromadzone przez Administratora i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
 9. włączenie funkcji bluetooth przez uczestnik powinno być poprzedzone analizą zagrożęń utraty lub przejęcia danych przez osoby trzecie. Ryzyko w tym zakresie ponosi Uczestnik.
 10. Logi serwera:
 11. informacje o niektórych zachowaniach Uczestników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej; dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Kontem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych;
 12. przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL; ponadto zapisowi mogą podlegać:
 13. czas nadejścia zapytania;
 14. czas wysłania odpowiedzi;
 15. nazwa stacji Uczestnika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 16. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 17. informacje o przeglądarce.
 18. Informacje o adresie IP:
 19. dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
 20. dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Kontem.
 21. Bez zgody zarejestrowanego Uczestnika, Aplikacja nie upublicznia żadnych informacji, które go dotyczą.
 • 10

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Organizator świadczy za pośrednictwem Aplikacji następujące usługi (dalej: „Usługi”):
 2. założenie i prowadzenie Konta;
 3. zapewnienia udziału w Programie, tj. umożliwienie realizacji czynności związanych z udziałem w Programie, takie jak: skanowanie Paragonów, zbieranie Punktów oraz odbiór Nagród i Zniżek.
 4. Usługa założenia i prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Uczestnikowi dedykowanego panelu w ramach Aplikacji, umożliwiającego Uczestnikowi wprowadzenie danych, modyfikację danych, dokonywanie czynności w ramach udziału w Programie, jak też śledzenia stanu zgromadzonych Punktów i odebranych Nagród oraz dostęp do Zniżek. Umowa o świadczenie Usług polegająca na prowadzeniu Konta zawarta jest na czas nieoznaczony.
 5. Usługa zapewnienia udziału w Programie polega na udostępnieniu Uczestnikowi funkcjonalności umożliwiających realizacje określonych czynności w ramach Programu, takich jak skanowanie Paragonów, zbieranie Punktów, odbiór Nagród i Zniżek. Umowa o świadczenie Usługi zapewnienia udziału w Programie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Rezygnacja ze świadczenia Usług, o których mowa w ust. 1 pkt a) – b) możliwa jest w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: programlojalnosciowy@zlotetarasy.pl. Rezygnacja ze świadczenia Usługi, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej jest tożsama z rezygnacją z udziału w Programie, a rezygnacja z udziału w Programie jest tożsama z żądaniem usunięcia Konta. Po dokonaniu rezygnacji, o której mowa powyżej Uczestnik traci dostęp do Konta przez jego całkowite zablokowanie i nie ma możliwości dalszego udziału w Programie, w tym zbierania Punktów, odbierania Nagród oraz korzystania ze Zniżek.
 7. Po zakończeniu korzystania z danej Usługi dane osobowe Uczestnika zostaną zanonimizowane, chyba że:
 8. przetwarzanie niektórych z nich będzie konieczne dla Administratora lub Organizatora w celu rozliczenia świadczonej usługi, to jest w celach księgowych i podatkowych;
 9. ich przetwarzanie jest konieczne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy, to jest w szczególności w celu umożliwienia Uczestnikowi złożenia reklamacji lub skorzystania z gwarancji jakości na Nagrody,
 10. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych w związku z realizacją innych celów, w oparciu o ważną podstawę prawną.
 11. Żądania usunięcia Konta są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty otrzymania żądania.
 12. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Aplikacji, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Aplikacji niezamówionej informacji handlowej.
 13. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Uczestnika z prośbą o udostępnienie hasła do Konta, w jakiejkolwiek formie.
 14. W przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych mogą nastąpić przerwy w dostępie do Programu lub części jej funkcjonalności, do czasu ich usunięcia przez Organizatora. Organizator zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Programu.
 15. Uczestnik, w przypadku zauważenia błędu tj. błędnego naliczenia Punktów bądź nieprawidłowego działania Programu, powinien zgłosić nieprawidłowość na adres: programlojalnosciowy@zlotetarasy.pl. Punkty zdobyte przez błąd oraz z wykorzystaniem przez Uczestnika błędu będą kasowane.
 16. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub aktualizacji Programu, Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerw w dostępności do Programu lub części jej funkcjonalności. Przerwy, o których mowa powyżej są wprowadzane, w miarę możliwości, w porze nocnej lub w weekendy.
 • 11

Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi, jeżeli:
 2. spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia do umowy, a Uczestnik został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 3. umowa dotyczyła dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a Uczestnik został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W pozostałych przypadkach Uczestnik może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy we wskazanym 14-dniowym terminie.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
 6. pisemnie na adres: Mall Promo Sp. z o.o., ul. Michała Ossowskiego 3a, 30-656 Kraków,
 7. wiadomością e-mail na adres: programlojalnosciowy@zlotetarasy.pl.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu może mieć dowolną treść, z której będzie wynikać wola odstąpienia od umowy. Uczestnik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Po odstąpieniu umowa jest uważana za niezwartą.
 • 12

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać mailowo na adres: programlojalnosciowy@zlotetarasy.pl.
 2. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku stanowiska Organizatora w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym uważa się, że Organizator uznał oświadczenie lub żądanie składającego reklamację za uzasadnione.
 3. reklamacje dotyczące: zeskanowania paragonu, odbioru Nagrody oraz odbioru Zniżki w Aplikacji należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty zdarzenia, chyba że regulamin Akcji realizowanej w ramach programu określa inny termin.
 4. Organizator ani Administrator nie udziela rękojmi ani gwarancji na Nagrody. Nagrody mogą być objęte gwarancją producenta, co może być uzależnione od naniesienia na dokumencie gwarancji stosownego potwierdzenia (tak zwane podbicie gwarancji). Roszczenia z gwarancji zgłasza się wyłącznie w sposób opisany w dokumencie gwarancji. Organizator zwraca uwagę, że gwarancja obowiązuje od daty jej podbicia, a nie od daty wydania towaru Uczestnikowi, co może mieć wpływ na rzeczywisty czas trwania uprawnień gwarancyjnych Uczestnika.
 5. Uczestnik, w sytuacji sporu z Organizatorem, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi poprzez:
 6. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
 7. mediację;
 8. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 9. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220.
 • 13

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom do wglądu na Koncie Uczestnika w zakładce „Regulamin” oraz w Punkcie Odbioru Nagród na pasażu Centrum Handlowego.
 2. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu i planowanych w nim zmianach co najmniej 14 dni przed terminem zmiany Regulaminu poprzez stosowny komunikat w Aplikacji lub wysłany drogą elektroniczną na wskazanych podczas rejestracji adres mailowy. Jeśli Uczestnik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Aplikacji oraz usunąć konto, a następnie usunąć Aplikację ze swojego urządzenia.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

 

Warszawa, dnia 30 LISTOPADA 2022 r.

Centrum Handlowe ZŁOTE TARASY

 

 Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. sp. j.

 1. Złota 59

00-120 Warszawa

e-mail:

program lojalnościowy@zlotetarasy.pl

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi ___________________________________ zawartej w dniu ________________________________.

Imię i nazwisko konsumenta __________________________________________________________.

Adres / adres e-mail konsumenta _____________________________________________________.

 

 

 

 

________________________________   

_____________________

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany

w wersji papierowej)

      Data