Tło galerii

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) została przyjęta przez spółkę Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592497, NIP: 526-225-51-69, REGON: 013278202 („ZT”) w związku z wejściem w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Polityka zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez ZT danych osobowych w związku prowadzeniem Centrum Handlowego Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa („Centrum”).

  1. Informacja o administrowaniu danymi i dane kontaktowe

1.1.         ZT przetwarza dane osobowe osób, wskazanych w punkcie 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO i jest ich administratorem w rozumieniu tych przepisów.

1.2.         W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z ZT w formie tradycyjnej na adres: Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. sp. j., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: daneosobowe@zlotetarasy.pl. 

1.3.         Dla zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami ZT powołało inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@zlotetarasy.pl. 

  1. Kategorie osób, których dane podlegają przetwarzaniu

2.1.         ZT, w związku z prowadzeniem Centrum, przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:

2.1.1.    najemców / kontrahentów będących osobami fizycznymi,

2.1.2.    pracowników, reprezentantów i osób kontaktowych najemców i kontrahentów,

2.1.3.    pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów.

2.2.         Niezależnie od powyższego, ZT przetwarza także dane osobowe konsumentów:

2.2.1.    osób odwiedzających Centrum,

2.2.2.    osób korzystających z parkingu (w systemie abonamentowym i godzinowym),

2.2.3.                         właścicieli rzeczy znalezionych na terenie Centrum,

2.2.4.    osób kontaktujących się z ZT poprzez punkt informacyjny,

2.2.5.    osób zgłaszających roszczenia w stosunku do ZT lub osób w stosunku do których ZT występuje z roszczeniami,

2.2.6.    użytkowników mediów społecznościowych,

2.2.7.    użytkowników aplikacji mobilnej,

2.2.8.     odbiorców newslettera,

2.2.9.    uczestników konkursów i akcji marketingowych.

2.3.         Jako, że art. 13 i 14 RODO wymaga, aby informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych były przekazywane tym osobom:

2.3.1.    jeżeli dane osobowe zbierane są od osoby, której dotyczą – podczas pozyskiwania danych osobowych,

2.3.2.    jeżeli dane osobowe pozyskano nie od osoby, której dotyczą:

  1. a)              w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych,
  2. b)              jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą,
  3. c)              jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu;

ZT wdrożyło odpowiednie mechanizmy wykonywania obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. podmiotów danych. 

2.4.         Niezależnie od powyższego, ZT publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób, wskazanych w punktach 2.1 oraz 2.2.1 – 2.2.6 w niniejszej Polityce.

2.5.         Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w punktach 2.2.7 – 2.2.8 zawarte są w regulaminach aplikacji mobilnej lub poszczególnych konkursów i akcji marketingowych.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania. Zakres i źródło danych oraz konieczność ich podania

Dane osobowe najemców / kontrahentów, będących osobami fizycznymi

3.1.         ZT przetwarza dane osobowe najemców / kontrahentów, będących osobami fizycznymi, w następujących celach:

3.1.1.       wykonania umowy, której najemca / kontrahent jest stroną lub konieczności podjęcia działań w celu zawarcia z nim umowy (prowadzenia negocjacji, postępowania przetargowego), 

– wówczas podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania wiążącej ZT umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia,

3.1.2.    dokonywania rozliczeń,

3.1.3.    przechowywania dokumentów księgowych, 

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZT z zakresu m.in. prawa podatkowego i rachunkowości;

3.1.4.    zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Centrum (w związku z np. dostępem do pomieszczeń, wykonywaniem prac),

3.1.5.    dochodzenia roszczeń i obrony praw

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZT, tj. zapewnienia porządku na terenie Centrum, dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.2.         Dane osobowe ww. osób ZT uzyskuje bezpośrednio od tych osób lub ze źródeł publicznie dostępnych. 

3.3.         Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy (oznaczenia stron umowy). W pozostałych przypadkach podanie danych może być niezbędne do wykonania umowy. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3.4.         Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, REGON, NIP, serię i numer dowodu osobistego, stan cywilny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

Dane osobowe pracowników, reprezentantów i osób kontaktowych najemców i kontrahentów

3.5.         ZT przetwarza dane osobowe pracowników, reprezentantów i osób kontaktowych najemców i kontrahentów w następujących celach:

3.5.1.    dokonywania rozliczeń,

3.5.2.    przechowywania dokumentów księgowych, 

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZT z zakresu m.in. prawa podatkowego i rachunkowości;

3.5.3.    zawarcia i wykonania umowy zawartej z kontrahentem, w tym w celu kontaktu, archiwizacji dokumentacji, kierowania zapytań ofertowych,

3.5.4.    zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Centrum (w związku z np. dostępem do pomieszczeń, wykonywaniem prac),

3.5.5.    dochodzenia roszczeń i obrony praw;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZT, tj. nawiązania współpracy, wykonania wiążących ZT umów, zapewnienia porządku na terenie Centrum, dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.6.         Dane osobowe ww. osób ZT uzyskuje bezpośrednio od tych osób lub od najemcy / kontrahenta, którego reprezentują te osoby / u których są one zatrudnione lub ze źródeł publicznie dostępnych. 

3.7.         Podanie danych może być niezbędne do wykonania umowy (np. dane pracowników kontrahenta konieczne w celu kontaktu). Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3.8.         Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

Dane osobowe pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów

3.9.         ZT przetwarza dane osobowe pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów w następujących celach:

3.9.1.    wykonania umowy zawartej z kontrahentem, w tym w celu kontaktu, archiwizacji dokumentacji,

3.9.2.    zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Centrum (w związku z np. dostępem do pomieszczeń, wykonywaniem prac),

3.9.3.    dochodzenia roszczeń i obrony praw;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZT, tj. wykonania wiążących nas umów, zapewnienia porządku na terenie Centrum, dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.10.      Dane osobowe ww. osób ZT uzyskuje bezpośrednio od tych osób lub najemcy / kontrahenta, dla którego te osoby prowadzą prace podwykonawcze / świadczą usługi na terenie Centrum.

3.11.      Podanie danych może być niezbędne do wykonania umowy (np. dane pracowników podwykonawców kontrahenta konieczne w celu kontaktu). Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację umowy.

3.12.      Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, posiadane uprawnienia/stanowisko.

Dane osobowe osób odwiedzających centrum

3.13.      ZT przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Centrum w następujących celach:

3.13.1. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Centrum i parkingu w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego CCTV,

3.13.2. dochodzenia roszczeń i obrony praw;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZT, tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Centrum i parkingu oraz dochodzenia roszczeń.

3.14.      Dane osobowe (wizerunek) ww. osób ZT pozyskuje za pośrednictwem monitoringu CCTV. 

3.15.      Podanie danych jest dobrowolne choć niezbędne do realizacji ww. celów.

Dane osobowe osób korzystających z parkingu (w systemie abonamentowym i godzinowym)

3.16.      ZT przetwarza dane osobowe osób korzystających z parkingu (w systemie abonamentowym i godzinowym) w następujących celach:

3.16.1. wykonania umowy, której stroną jest osoba korzystająca z parkingu lub konieczności podjęcia działań w celu zawarcia z nią umowy, 

– wówczas podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania wiążącej ZT umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia,

3.16.2. dokonywania rozliczeń,

3.16.3. przechowywania dokumentów księgowych, 

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZT z zakresu m.in. prawa podatkowego i rachunkowości;

3.16.4. zawarcia i wykonania umowy zawartej z kontrahentem, w tym w celu kontaktu, archiwizacji dokumentacji (dotyczy pracowników, reprezentantów kontrahenta korzystającego z parkingu),

3.16.5. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie parkingu,

3.16.6. statystycznych,

3.16.7. dochodzenia roszczeń i obrony praw;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZT, tj. wykonania wiążących nas umów, zapewnienia porządku na terenie Centrum, dochodzenia roszczeń lub obrony praw oraz w celach statystycznych.

3.17.      Dane osobowe ww. osób ZT uzyskuje bezpośrednio od tych osób lub od najemcy / kontrahenta, którego te osoby reprezentują / u którego są zatrudnione / dla którego świadczą usługi na terenie Centrum. 

3.18.      Dane dotyczące osób korzystających z parkingu pozyskiwane przez ZT w celach statystycznych są gromadzone za pomocą systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Gromadzenie tych danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych, finansowych lub innych istotnych konsekwencji dla osób korzystających z parkingu. 

3.19.      Jeżeli ww. osoby są kontrahentem ZT – osobą fizyczną lub reprezentantem kontrahenta, podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy (oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji). W pozostałych przypadkach podanie danych może być niezbędne do wykonania umowy (np. dane pracowników kontrahenta). Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3.20.      Przetwarzane dane osobowe obejmują numer rejestracyjny pojazdu, a w przypadku kontrahentów – osób fizycznych także: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP, REGON, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, serię i numer dowodu osobistego.

dane osobowe włascicieli rzeczy znalezionych na terenie centrum

3.21.      ZT przetwarza dane osobowe właścicieli rzeczy znalezionych na terenie Centrum w następujących celach:

3.21.1. prowadzenia ewidencji rzeczy znalezionych,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wykonanie ciążących na ZT obowiązków prawnych z zakresu przechowania rzeczy znalezionych na terenie Centrum przyjętych w Punkcie Informacyjnym i oddania ich osobie uprawnionej;

3.21.2. dochodzenia roszczeń i obrony praw,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZT, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.22.      Dane osobowe ww. osób ZT uzyskuje w sposób pośredni, na podstawie znalezionych dokumentów. 

3.23.      Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego.

Dane osobowe osób kontaktujących się z zt poprzez punkt informacyjny

3.24.      ZT przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się z ZT poprzez punkt informacyjny w następujących celach:

3.24.1. rozpoznania zgłoszenia / reklamacji,

3.24.2. dochodzenia roszczeń i obrony praw;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZT, tj. rozpoznania zgłoszenia / reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.25.      Przetwarzane dane osobowe obejmują dane zawarte w zgłoszeniach / reklamacjach złożonej przez ww. osoby. 

3.26.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpoznanie złożonego zgłoszenia / reklamacji.

Dane osobowe osób zgłaszających roszczenia w stosunku do zt lub osób w stosunku do których zt występuje z roszczeniami

3.27.      ZT przetwarza dane osobowe osób zgłaszających roszczenia w stosunku do ZT lub osób w stosunku do których ZT występuje z roszczeniami w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZT, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony praw. W zakresie danych dotyczących stanu zdrowia, które ZT może otrzymać od osób poszkodowanych na terenie Centrum, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

3.28.      Dane osobowe ww. osób ZT uzyskuje bezpośrednio od tych osób lub od właściwych władz.

3.29.      Podanie danych jest dobrowolne choć niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony praw. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację tego celu.

3.30.      Przetwarzane dane osobowe mogą obejmować: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, dane dotyczące zdrowia, numer rachunku bankowego, wizerunek, numer rejestracyjny samochodu, a w przypadku naszych kontrahentów – osób fizycznych także: numer NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, stan cywilny.

Dane osobowe użytkowników mediów społecznościowych

3.31.      ZT przetwarza dane osobowe użytkowników mediów społecznościowych w następujących celach:

3.31.1. prowadzenia korespondencji z Użytkownikami za pośrednictwem komunikatorów / profilu, 

3.31.2. umożliwienia Użytkownikom aktywności na profilu, w tym polubienia profilu oraz komentowania i zamieszczania postów, 

3.31.3. organizacji konkursów a także informowania o wydarzeniach lub produktach i usługach ZT lub partnerów handlowych w Centrum,

3.31.4. statystycznym i analitycznym dotyczącym funkcjonowania i popularności profilu,

3.31.5. dochodzenia roszczeń i obrony praw;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZT, tj. prowadzenia profilu Centrum, organizacji konkursów, dochodzenia roszczeń i obrony praw.

3.32.      Dane osobowe ww. osób ZT uzyskuje bezpośrednio od tych osób.

3.33.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku organizacji konkursów, brak podania danych osobowych może uniemożliwić przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu.

3.34.       ZT przetwarza dane osobowe odbiorców newslettera w celu świadczenia usługi newsletter, w tym informowania o działalności i ofercie centrum. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji usługi (dostarczenia newslettera) zamówionej przez osoby, których dane dotyczą.

3.35.      Dane osobowe ww. osób ZT uzyskuje bezpośrednio od tych osób.

3.36.       Przetwarzane dane osobowe obejmują: adres e-mail.

3.37.      Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z ZT dotyczącej świadczenia usługi newsletter. Odbiorca Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania w dowolnym momencie.

  1.              Informacja o odbiorcach danych osobowych. Przekazywanie danych do Państw trzecich i automatyczne podejmowanie decyzji

4.1.         ZT może przekazywać dane osobowe osób, wskazanych w punkcie 3 Polityki, dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których ZT korzysta w związku z prowadzeniem Centrum, tj. w szczególności zarządcy Centrum, firmie ochroniarskiej, agencjom marketingowym / PR, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom świadczącym usługi serwisowe dla Centrum, firmom kurierskim i pocztowym. Dane osobowe mogą być udostępniane także organom publicznym, w tym policji oraz innym inspekcjom i strażom.

4.2.         Dane osobowe osób wskazanych w punkcie 3 Polityki nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 

4.3.         ZT nie będzie także przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

  1.              Okres przetwarzania danych osobowych

5.1.         W przypadku przetwarzania danych na podstawie:

5.1.1.    zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania, 

5.1.2.    uzasadnionego interesu ZT dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, 

5.1.3.    niezbędności do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania,

5.1.4.    konieczności przetwarzania danych osobowych w celu wykonania ciążących na ZT obowiązków prawnych, dane przetwarzane są przez okresy wynikające z przepisów prawa.

5.2.         W pozostałych przypadkach, gdy okresy retencji danych osobowych nie wynikają wyraźnie z przepisów prawa, ZT ustalił te okresy samodzielnie, tj.:

5.2.1.    w przypadku nagrań z monitoringu CCTV – dane przechowywane są przez 30 dni od dnia ich utrwalenia,

5.2.2.    w przypadku danych gromadzonych za pomocą systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych – dane przechowywane są przez 90 dni od dnia skorzystania z parkingu,

5.2.3.    w przypadku ewidencjonowania rzeczy znalezionych – dane przechowywane są przez 2 lata od daty znalezienia rzeczy,

5.2.4.    w przypadku rozpoznawania zgłoszeń / reklamacji składanych w punkcie informacyjnym – dane przechowywane są przez 1 rok od daty ich rozpatrzenia.

5.3.         Podstawowy okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa (przedłużony okres przetwarzania danych).

  1.              Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Postanowienia ogólne

6.1.         W związku z prowadzeniem Centrum, ZT zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza, wykonywania przysługujących im, zgodnie z obowiązującymi przepisami, praw. Osoby te mają prawo:

6.1.1.    dostępu do ich danych osobowych,

6.1.2.    żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych,

6.1.3.    żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych,

6.1.4.    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6.1.5.    przenoszenia danych,

6.1.6.    wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, w tym profilowania.

6.2.         Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma możliwość wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

6.3.         Jednocześnie, każdej osobie, która uważa, że jej dane są przetwarzane przez ZT niezgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawo dostępu do danych

6.4.         Osoba, której dane są przetwarzane przez ZT, może żądać udzielenia informacji czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak – uzyskania do nich dostępu.

6.5.         ZT, na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych informuje tę osobę o zakresie, sposobie i celu przetwarzania danych, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany poprzez wydanie kopii danych, przy czym pierwsza kopia danych udzielana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii danych, ZT jest uprawnione do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom administracyjnym. 

Prawo do sprostowania danych

6.6.         W przypadku, gdy dane osobowe są nieaktualne lub nieprawidłowe, osoba, której dane dotyczą może żądać ich sprostowania. W przypadku, gdy dane zostały udostępnione innym podmiotom, ZT informuje te podmioty o dokonaniu sprostowania danych. Ponadto, ZT uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której dane dotyczą. ZT może odmówić uzupełnienia danych, jeżeli są one zbędne dla celów przetwarzania. 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

6.7.         Na żądanie osoby, której dane dotyczą, ZT usuwa zgromadzone dane. Jest to możliwe, jeżeli:

6.7.1.    dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

6.7.2.    osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania,

6.7.3.    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

6.7.4.    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

6.7.5.    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na ZT,

6.7.6.    dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

6.8.         Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały udostępnione innym podmiotom, ZT podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować te podmioty o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, ZT informuje ją o podmiotach, którym jej dane zostały udostępnione.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 
6.9.         ZT dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, w sytuacji gdy:

6.9.1.    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ZT sprawdzić prawidłowość tych danych,

6.9.2.    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

6.9.3.    ZT nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

6.9.4.    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ZT są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

6.10.      Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, ZT przetwarza je, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Prawo do przenoszenia danych

6.11.      Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy, ZT na żądanie osoby wydaje jej dotyczące jej dane, przetwarzane w systemach informatycznych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje je – jeżeli jest to możliwe – innemu podmiotowi. 

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

6.12.      Jeżeli osoba, której dane dotyczą zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez ZT w oparciu o uzasadniony interes ZT, ZT uwzględnia sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie ZT ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, zgłaszającej sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

6.13.      W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) ZT uwzględnia sprzeciw niezwłocznie i zaprzestaje przetwarzania danych osoby, która zgłosiła sprzeciw.

Postępowanie w przypadku żądań podmiotów danych

6.14.      Osoby, których dane są przetwarzane przez ZT mogą realizować przysługujące im uprawnienia, określone w powyżej, kontaktując się z ZT:

6.14.1. drogą pisemną na adres: Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. sp.j., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,

6.14.2. drogą e-mailową na adres: daneosobowe@zlotetarasy.pl.

6.15.      Zgłoszenie żądania osoby fizycznej w zakresie realizacji praw winno zawierać:

6.15.1. dane dotyczące osoby fizycznej: imię, nazwisko, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby zgłaszającej,

6.15.2. opis zgłaszanego żądania wraz ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń,

6.15.3. podpis osoby zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych,

6.15.4. pełnomocnictwo, jeśli w imieniu zgłaszającego żądanie działa pełnomocnik,

6.15.5. informacje o preferowanej formie odpowiedzi, jeżeli kanał odpowiedzi ma być inny niż zgłoszone żądanie.

6.16.      Przed realizacją zgłoszenia żądania ZT może poprosić osobę fizyczną, której dane dotyczą o zweryfikowanie jej tożsamości.

6.17.      ZT bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wykonywaniem przez nią praw, określonych powyżej. W przypadku skomplikowanego żądania lub znacznej liczby zgłoszonych żądań, ZT, w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania osoby fizycznej, poinformuje osobę fizyczną, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu o maksymalnie kolejne dwa miesiące wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

6.18.      W przypadku, gdy żądanie osoby fizycznej nie może zostać uwzględnione ZT poinformuje osobę fizyczną w ww. terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyny.

6.19.      Jeżeli ZT nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – ZT informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

  1.              Postanowienia końcowe

7.1.         ZT dokłada starań, aby na bieżąco aktualizować niniejszą Politykę w miarę zmiany okoliczności faktycznych i prawnych, dotyczących zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych. 

7.2.         Niniejsza Polityka Prywatności, w aktualnym brzmieniu, obowiązuje od dnia 10 lutego 2023 r.