Tło galerii

Regulamin Centrum Handlowego

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWEGO ZŁOTE TARASY

MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO I DOBRO NASZYCH KLIENTÓW PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI PRZEPISAMI I PRZESTRZEGANIE ICH PODCZAS PRZEBYWANIA W CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWYM ZŁOTE TARASY

ZABRANIA SIĘ:

1) Łamania na terenie Centrum prawa lub stwarzania zagrożenia dla Klientów i/lub Personelu Centrum.

2) Przebywania w Centrum:

  • osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • osób zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu Klientów i Personelu
  • osób, których niekompletny ubiór zagraża ich bezpieczeństwu oraz wpływa na komfort zakupów innych Klientów

3) Organizowania bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy Centrum: a. Wieców, imprez artystycznych, handlu obnośnego, akcji charytatywnych b. Działalności promocyjnej i reklamowej

4) Wnoszenia na teren Centrum broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych lub innych materiałów niebezpiecznych

5) Fotografowania lub filmowania Centrum z zewnątrz i wewnątrz w celach komercyjnych lub przez profesjonalnych fotografów lub ekipy telewizyjne bez uprzedniego upoważnienia Zarządzającego Centrum

6) Używania znaku handlowego i/lub wizerunku graficznego Złotych Tarasów bez uprzedniego upoważnienia Zarządcy lub Właściciela Centrum

7) Jazdy na rolkach, longbordach, rowerach, hulajnodze itp. na terenie Centrum

8) Wprowadzania rowerów na teren centrum handlowego (wyjątkiem jest chęć skorzystania z serwisu rowerowego w salonie Intersport)  

9) Palenia tytoniu oraz użytkowania papierosów elektronicznych jak i spożywania alkoholu wewnątrz centrum poza upoważnionymi punktami gastronomicznymi

10) Parkowania pojazdów poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami oraz w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych bez stosownych uprawnień

11) Przebywania na terenie Centrum poza godzinami otwarcia bez posiadania stosownej zgody

12) Pozostawiania bez opieki w szczególności dzieci oraz bagaży, rzeczy osobistych, przedmiotów

13) Zaklejania, zasłaniania oraz zrywania wszelkich oznakowani ewakuacyjnych i innych na terenie Centrum

14) Dewastowania wyposażenia centrum                                                                                             

15) Jazdy na hulajnogach i deskorolkach na terenie Centrum

16) Wnoszenia niezłożonych hulajnóg na teren Centrum i pozostawiania ich na terenie parkingu podziemnego

WPROWADZANIE PSÓW NA TEREN GALERII:

17) Wprowadzając psa na teren Centrum należy zachować szczególną ostrożność. Właściciel zobowiązany jest do posiadania pełnej kontroli nad psem przez cały czas jego obecności na terenie Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii higieny i bezpieczeństwa innych osób przebywających na terenie kompleksu.

18) Opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za ewentualne szkody poczynione przez psy wprowadzone do Centrum. Są również zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności dołożenia starań, by psy te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych dla wspólnego użytku.

19) Na teren Centrum psy mogą być wprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

20) Psy mogą być wprowadzane wyłącznie w kagańcu i na smyczy o długości nieprzekraczającej 1 m lub na rękach właściciela.

21) Centrum Złote Tarasy jest także przyjazne psom przewodnikom/psom asystującym.

22) Wstęp z psami do poszczególnych lokali handlowych i usługowych na terenie Centrum ograniczony jest odrębnymi regulaminami każdego z nich. Właściciel lokalu samodzielnie stanowi o zasadach umożliwiających wejście psów na swoją powierzchnie najmu.

23) Zabrania się wprowadzania psów na schody ruchome.

24) Zabrania się pozostawiania psów w obrębie nieruchomości Centrum bez opieki.

NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ NASTEPUJĄCYCH PRZEPISÓW:

Wszelkie sesje zdjęciowe i/lub wywiady telewizyjne, radiowe powinny być wcześniej uzgadniane i wymagają zezwolenia Zarządzającego Centrum.

Zarządca Centrum powinien być poinformowany o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa na terenie Centrum W przypadkach zagrożenia należy stosować się do obowiązujących procedur bezpieczeństwa i korzystać z dróg ewakuacyjnych.

Należy stosować się do poleceń Zarządzającego Centrum i/lub osób upoważnionych.

Kontakt do ochrony obiektu: 22 222 10 10