Tło galerii

Regulamin Aplikacji Mobilnej

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Centrum Handlowego Złote Tarasy

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Aplikacja mobilna Centrum Handlowego Złote Tarasy to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, wyposażonych w ekran dotykowy, takich jak smartfony i tablety, posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android i iOS („Aplikacja”).
 2. Właścicielem Aplikacji jest spółka Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592497, NIP: 526-225-51-69, REGON: 013278202 („Administrator”).
 3. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej zostały opisane w niniejszym regulaminie („Regulamin”).
 • 2

 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Administrator” – Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592497, NIP: 526-225-51-69, REGON: 013278202;
 2. Aplikacja”” – aplikacja mobilna Centrum Handlowego Złote Tarasy o nazwie „Złote Tarasy”;
 3. Centrum” – Centrum Handlowe Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
 4. Pozostałe Usługi Elektroniczne” – Usługi Elektroniczne świadczone przez Administratora, inne niż Usługi Informacyjne, tj. Usługi Dodatkowe, moduły: Nawigacja oraz udostępnianie informacji handlowych za pośrednictwem Aplikacji;
 5. Regulamin” – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Aplikacji;
 6. Regulamin Parkingu” – regulamin, określający zasady korzystania z parkingu w Centrum;
 7. Regulamin Programu Lojalnościowego” – regulamin Programu Lojalnościowego Centrum Handlowego Złote Tarasy;
 8. Regulaminy Szczegółowe” – Regulamin Parkingu, Regulamin Programu Lojalnościowego i inne regulaminy określające zasady korzystania z usług lub funkcjonalności oferowanych za pomocą Aplikacji;
 9. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 10. Urządzenie Mobilne” – urządzenia przenośne takie jak smartfony czy tablety;
 11. Usługi Elektroniczne” – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144, poz. 1204, tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 123), tj. usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej przez Administratora lub inne podmioty na podstawie umów z Administratorem;
 12. Usługi Dodatkowe” – usługi dostępne dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji konta w Aplikacji, po zalogowaniu. Do Usług Dodatkowych należą moduły Nagrody i Zniżki oraz Parking.
 13. Usługi Informacyjne” – Usługi Elektroniczne polegające na udostępnianiu treści na żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) dotyczące którejkolwiek z podstron (modułów) Aplikacji. Przedmiotem Usług Informacyjnych są informacje zawarte w zasobach Aplikacji udostępniane przez Administratora. Do Usług Informacyjnych należą moduły: Wydarzenia, Kino, Godziny Otwarcia, Sklepy, Magazyn Kapsuła Mody;
 14. Usługi Podstawowe” – usługi dostępne dla wszystkich Użytkowników, po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji. Do Usług Podstawowych należą Usługi Informacyjne oraz moduł Nawigacja;
 15. Użytkownik” – osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mająca zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), która pobrała i zainstalowała Aplikację, tym samym akceptując treść niniejszego Regulaminu;
 16. Użytkownik Zalogowany” – Użytkownik zarejestrowany, który korzysta z Aplikacji po zalogowaniu do swojego konta;
 17. Użytkownik Zarejestrowany” – Użytkownik, który dokonał rejestracji konta w Aplikacji, poprzez podanie danych rejestracyjnych.
 • 3

Warunki korzystania z Aplikacji

 1. Pobranie i korzystanie z aplikacji
 2. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Użytkownik może pobrać Aplikację na swoje Urządzenie mobilne w dowolnej chwili korzystając, w zależności od posiadanego systemu operacyjnego, ze sklepów Google Play lub App Store przez wyszukiwanie aplikacji o nazwie „Złote Tarasy”.
 4. Po pobraniu Aplikacji, Użytkownik może zainstalować ją na swoim Urządzeniu mobilnym.
 5. Administrator nie pobiera opłat za pobranie lub zainstalowanie Aplikacji.
 6. Administrator może od czasu do czasu publikować aktualizacje Aplikacji. Wówczas zainstalowanie aktualizacji Aplikacji jest niezbędna do jej prawidłowego działania.
 7. Rejestracja konta
 8. Użytkownik może dokonać rejestracji swojego konta w Aplikacji. Do rejestracji konta wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Dodatkowo Użytkownik może podać podczas procesu rejestracji:
  1. numer tablic rejestracyjnych samochodu, jeżeli chce korzystać z modułu Parkingu,
  2. daty urodzenia, jeżeli chce otrzymywać prezenty urodzinowe,
  3. zainteresowania, jeżeli chce otrzymywać spersonalizowane oferty.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych rejestracyjnych.
 10. Rejestracja konta Użytkownika jest możliwa bezpośrednio po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji, jak również w dowolnym późniejszym momencie:
  1. za pośrednictwem modułu Ustawienia,
  2. po kliknięciu w moduł Nagrody i zniżki,
  3. po kliknięciu w moduł Parking.
 11. Rejestracja konta jest również możliwa za pośrednictwem serwisu Facebook lub Google – w takim przypadku Uczestnik wybiera w Aplikacji opcję „Zaloguj przez Facebook” lub „Zaloguj przez Google”.
 12. Na jednym Urządzeniu Mobilnym możliwa jest rejestracja tylko jednego konta (jeden adres e-mail). Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Aplikacji, niezależnie od liczby posiadanych Urządzeń Mobilnych i adresów e-mail.
 13. Rejestracja konta ma charakter dobrowolny i pozwala Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych przywilejów (w tym spersonalizowanych informacji handlowych) oraz Usług Dodatkowych.
 14. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania hasła do swojego konta osobom trzecim.
 15. Minimalne warunki techniczne
 16. Pobranie, zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania Urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. system operacyjny: Android od wersji 9.0 lub IOS od wersji 11,
  2. minimalne wymagania w zakresie dostępu do sieci Internet: uruchomione wi-fi lub transferu danych.
 17. Korzystanie z Aplikacji wymaga udostępnienia przez Użytkownika w ustawieniach Urządzenia Mobilnego dostępu do pamięci, aparatu fotograficznego, lokalizacji oraz połączeń sieciowych.
 18. Aplikacja działa w trybie on-line, tj. wówczas, gdy Urządzenie mobilne Użytkownika ma dostęp do Internetu.
 19. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji Użytkownik może korzystać także w trybie off-line. W takim przypadku, Administrator nie gwarantuje jednak aktualności informacji wyświetlanych w Aplikacji ani poprawności tych funkcjonalności podczas działania Aplikacji w trybie off-line.
 • 4

Rodzaje i zakres usług dostępnych w Aplikacji

 1. Postanowienia ogólne
 2. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik może korzystać z:
  1. Usług Informacyjnych,
  2. Pozostałych Usług Elektronicznych.
 3. Usługi Informacyjne pozwalają Użytkownikowi na korzystanie z zasobów informacyjnych udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji. Administrator udostępnia Użytkownikom w szczególności informacje na temat działalności Centrum, organizowanych na jego terenie wydarzeń i oferowanych usług. Zasoby informacyjne Aplikacji mogą zawierać także informacje o charakterze poradniczym, tematycznym.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji, dodawania i usuwania zasobów informacyjnych, tj. zasoby informacyjne mogą być udostępniane za pośrednictwem Aplikacji w sposób stały lub jedynie czasowo.
 5. Administrator dokłada starań, aby zasoby informacyjne Aplikacji były na bieżąco aktualizowane.
 6. Pozostałe Usługi Elektroniczne pozwalają Użytkownikowi na korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji innych niż należące do Usług Informacyjnych, w tym na zawieranie umów drogą elektroniczną (na odległość).
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji, dodawania i usuwania Pozostałych Usług Elektronicznych, tj. funkcjonalności mogą być udostępniane za pośrednictwem Aplikacji w sposób stały lub jedynie czasowo.
 8. Administrator może określić dodatkowe warunki korzystania z Usług Elektronicznych, w szczególności korzystanie z niektórych Usług Elektronicznych może wymagać rejestracji konta w Aplikacji.
 9. Usługi Podstawowe
 10. Użytkownik, który pobrał i zainstalował Aplikację może w pełni korzystać z Usług Podstawowych, opisanych w niniejszym punkcie.
 11. Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji, Użytkownik może korzystać z następujących Usług Informacyjnych:
  1. zapoznać się z informacjami dotyczącymi wydarzeń organizowanych w Centrum korzystając z modułu Wydarzenia,
  2. zapoznać się z repertuarem kina na terenie Centrum, korzystając z modułu Kino,
  3. sprawdzić godziny otwarcia Centrum, korzystając z modułu Godziny Otwarcia,
  4. przeglądać listę i opis sklepów dostępnych w Centrum, korzystając z modułu Sklepy,
  5. przeglądać Magazyn Kapsuła Mody.
 12. Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji, Użytkownik może korzystać z następujących Pozostałych Usług Elektronicznych:
  1. korzystać z nawigacji na terenie Centrum za pośrednictwem modułu Nawigacja,
  2. otrzymywać informacje handlowe dotyczące oferty Centrum, jeżeli wyraził na to zgodę.
 13. Ponadto, Użytkownik, który pobrał i zainstalował Aplikację, może w każdej chwili:
  1. zmienić ustawienia Aplikacji, korzystając z modułu Ustawienia,
  2. przystąpić do programu lojalnościowego i programu zniżek oferowanych za pośrednictwem modułu Nagrody i zniżki.
 14. Usługi i funkcjonalności określone w ust. 2 – 4 powyżej, dostępne są dla wszystkich Użytkowników. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji konta Użytkownika w Aplikacji.
 15. Usługi Dodatkowe
 16. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta może korzystać z Usług Dodatkowych, opisanych w niniejszym punkcie.
 17. W szczególności, Użytkownik, który dokonał rejestracji konta może:
  1. brać udział w programie lojalnościowym za pośrednictwem modułu Nagrody i Rabaty, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w Regulaminie Programu Lojalnościowego,
  2. korzystać ze zniżek oferowanych w sklepach na terenie Centrum za pośrednictwem modułu Nagrody i zniżki, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w Regulaminie Programu Lojalnościowego,
  3. skorzystać z parkingu w Centrum za pośrednictwem modułu Parking, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Parkingu.
 18. Usługi określone w ust. 2 powyżej, dostępne są wyłącznie dla Użytkowników Zalogowanych.
 • 5.

Szczegółowe informacje dotyczące Pozostałych Usług Elektronicznych

 1. Nawigacja
 2. Moduł Nawigacja pozwala Użytkownikowi na przemieszczanie się po terenie Centrum.
 3. W ramach modułu Nawigacja Użytkownik może ułożyć trasę od miejsca wybranego przez Użytkownika do wybranego przez Użytkownika punktu docelowego.
 4. Przesyłanie informacji handlowych
 5. Administrator może wysyłać Użytkownikom informacje handlowe dotyczące Centrum za pośrednictwem Aplikacji, w tym poprzez komunikaty push.
 6. Przesyłanie informacji handlowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, dokonywane jest wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych podczas procesu rejestracji konta w Aplikacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 8. Udzielenie lub wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych możliwe jest także poprzez edycję preferencji Użytkownika w module Ustawienia.
 9. Informacje handlowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą dotyczyć w szczególności wydarzeń organizowanych w Centrum, jak również ofert produktów i usług dostępnych na terenie Centrum.
 10. Dostęp do informacji o wydarzeniach mają wszyscy Użytkownicy Aplikacji. Dostęp do informacji o ofertach mają Użytkownicy Zalogowani, którzy korzystają z modułu Nagrody i zniżki.
 11. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, dodatkowo będą otrzymywać powiadomienia dotyczące ww. wydarzeń lub ofert. Jeżeli Użytkownik nie sprzeciwił się profilowaniu, kierowane do niego powiadomienia będą dopasowane do jego osobistych preferencji.
 12. Parking
 13. Moduł Parking pozwala Użytkownikowi na wjazd i korzystanie z parkingu w Centrum zgodnie z Regulaminem Parkingu.
 14. Użytkownik, aby skorzystać z usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest zobowiązany zeskanować kod QR wyświetlony w module Parking podczas wjazdu na parking. System parkingowy po zeskanowaniu kodu zapisuje wjazd Użytkownika.
 15. Użytkownik jest zobowiązany do opłacenia biletu w kasie. Kasa nalicza opłatę po zeskanowaniu kodu QR wyświetlonego przez Użytkownika w module Parking.
 16. Korzystanie z modułu Parking wymaga akceptacji Regulaminu Parkingu.
 17. Treść Regulaminu Parkingu jest udostępniany Użytkownikowi podczas rejestracji konta.
 18. Inne Pozostałe Usługi Elektroniczne
 19. Moduł Nagrody i zniżki umożliwia Użytkownikowi udział w programie lojalnościowym oraz korzystanie z dedykowanych zniżek.
 20. Zasady udziału w programie lojalnościowym oraz korzystania ze zniżek określa Regulamin Programu Lojalnościowego. Regulamin ten stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla modułu Nagrody i zniżki.
 • 6

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w chwili pobrania i zainstalowania Aplikacji przez Użytkownika na jego Urządzeniu mobilnym. Usługi są świadczone podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili odinstalowania Aplikacji.
 2. Umowa o świadczenie usługi nawigacji zostaje zawarta w chwili uruchomienia przez Użytkownika modułu Nawigacja. Usługa jest świadczona podczas korzystania przez Użytkownika modułu Nawigacja. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili wyłączenia modułu Nawigacja.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej – otrzymywania informacji handlowych dotyczących Centrum i ofert sklepów dostępnych na terenie Centrum zostaje zawarta w chwili wyrażenia przez Użytkownika chęci otrzymywania informacji handlowych. Usługa jest świadczona podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili odinstalowania Aplikacji lub wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
 4. Umowa o świadczenie usługi pozwalającej na korzystanie z parkingu zostaje zawarta w chwili rejestracji Użytkownika w module Parkingu. Usługi są świadczone podczas korzystania przez Użytkownika z modułu Parkingu. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili usunięcia konta.
 5. Usługi określone w ust. 1-4 powyżej są świadczone zgodnie z niniejszym Regulaminem. Treść Regulaminu jest udostępniania Użytkownikowi przed pobraniem Aplikacji.
 6. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Pozostałych Usług Elektronicznych, innych niż określone powyżej, określają postanowieniom odpowiednich Regulaminów Szczegółowych.
 7. Ponadto, niniejszy Regulamin oraz Regulaminy Szczegółowe są dostępne w module Ustawienia.
 • 7

 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592497, NIP: 526-225-51-69, REGON: 013278202.
 2. Administrator w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Administratora jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Aplikacji przy możliwie jak najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników i związanym z nią przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dla wygody Użytkowników i zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami Administrator powołał inspektora ochrony danych.
 4. Korzystanie z Aplikacji w zakresie Usług Podstawowych nie wymaga rejestracji, a tym samym podania danych osobowych Użytkownika. Dane Użytkowników niezarejestrowanych gromadzone przez Administratora (pliki cookies, dane dotyczące geolokalizacji i modelu Urządzenia mobilnego) nie stanowią danych osobowych i są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celach statystycznych.
 5. Dokonanie rejestracji konta Użytkownika wymaga podania: imienia, nazwiska, adresu e-mail Użytkownika. Podanie ww. danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (udostępnienie Aplikacji). Opcjonalnie, Użytkownik może podać dane dotyczące numeru tablic rejestracyjnych samochodu, daty urodzenia, zainteresowań.
 6. W każdym przypadku podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia korzystanie z Aplikacji, jej niektórych funkcjonalności lub specjalnych przywilejów, tj.:
  1. niepodanie danych personalnych i adresu e-mail uniemożliwia rejestrację konta w Aplikacji,
  2. niepodanie tablic rejestracyjnych samochodu uniemożliwia korzystanie z modułu Parkingu,
  3. niepodanie daty urodzenia uniemożliwia otrzymywanie prezentów urodzinowych za pośrednictwem Aplikacji,
  4. niepodanie danych dotyczących zainteresowań utrudnia kierowanie do Użytkownika spersonalizowanych ofert dotyczących Centrum.
 7. Administrator przetwarza także inne dane osobowe dotyczące Użytkownika, zgromadzone za pomocą modułów Aplikacji, w tym w szczególności dane dotyczące historii zakupowej Użytkownika, wykorzystanych przez niego ofert specjalnych lub zniżek. Dane te mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika (np. poprzez skanowanie paragonów podczas udziału w programie lojalnościowym) lub w sposób pośredni od dostawców poszczególnych modułów lub usług.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Aplikacji w następujących celach:
  1. wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych (udostępnienia Aplikacji),

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

w zakresie danych wymaganych do rejestracji konta Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem;

 1. prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania Użytkowników w celu dostosowania oferty marketingowej do ich preferencji,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

w zakresie danych opcjonalnych podanych przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Użytkownika,

w zakresie danych uzyskanych podczas korzystania przez Użytkownika z modułów Aplikacji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych;

 1. prowadzenia analizy danych i statystyk,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

w zakresie danych wymaganych do rejestracji konta, danych opcjonalnych podanych przez Użytkownika oraz danych uzyskanych podczas korzystania przez Użytkownika z modułów Aplikacji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci analizy i danych i ich statystyki;

 1. dochodzenia roszczeń lub obrony praw, w tym rozpoznawania reklamacji,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

w zakresie danych wymaganych do rejestracji konta, danych opcjonalnych podanych przez Użytkownika oraz danych uzyskanych podczas korzystania przez Użytkownika z modułów Aplikacji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, tj.:
  1. w przypadku świadczenie usług elektronicznych (udostępnienia Aplikacji) – przez czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji (do momentu usunięcia konta),
  2. w przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania Użytkowników w celu dostosowania oferty marketingowej do ich preferencji – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu,
  3. w przypadku prowadzenia analizy danych i statystyk – przez czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji (do momentu usunięcia konta),
  4. w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony praw, w tym rozpoznawania reklamacji – do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach modułów Nagrody i zniżki, Parking zawarte są w Regulaminach Szczegółowych dotyczących tych funkcjonalności lub usług.
 3. W przypadku danych opcjonalnych, Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie poprzez edytowanie danych zawartych w zakładce „Twoje dane” w module Ustawienia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe Użytkowników podlegają profilowaniu. W tym celu Administrator wykorzystuje dane wymagane do rejestracji konta, dane opcjonalne podane przez Użytkownika oraz dane uzyskane podczas korzystania przez Użytkownika z poszczególnych modułów Aplikacji (np. historii zakupowej odnotowanej w ramach programu lojalnościowego). Analiza osobistych preferencji Użytkownika, jego zainteresowań, historii zakupowej, lokalizacji lub przemieszczenia się po terenie Centrum ma pozwolić na oferowanie produktów i usług dopasowanych do preferencji zakupowych Użytkowników Aplikacji (w tym poprzez komunikaty push wyświetlane w ramach Aplikacji).
 5. Dostosowywanie kierowanych do Użytkowników informacji handlowych, komunikatów oraz zawartości Aplikacji nie wywołuje negatywnych skutków prawnych, finansowych lub innych istotnych konsekwencji dla Użytkowników Aplikacji.
 6. Użytkownik może sprzeciwić się profilowaniu poprzez wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w module Ustawienia.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Administrator korzysta w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (udostępnieniem Aplikacji), prowadzoną działalnością marketingową, tj. w szczególności zarządcy Centrum, agencjom marketingowym, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik, według własnego wyboru, uzyskuje dostęp do Aplikacji za pomocą swojego konta w serwisie Facebook lub Google, jego treści i dane osobowe mogą zostać udostępnione do tego serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wykorzystywanie jego danych osobowych przez serwis Facebook lub Google podlega warunkom polityki prywatności tych serwisów.
 9. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 10. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub żądać ich przeniesienia.
 11. W celu usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych w aplikacji, w tym danych osobowych pozyskanych przez administratora za pośrednictwem serwisu Facebook lub Google, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna, Złota 59, 00-120 Warszawa lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych na adres: daneosobowe@zlotetarasy.pl.
 12. Realizacja niektórych uprawnień możliwa jest także przez samego Użytkownika poprzez zmianę ustawień w module Ustawienia.
 13. Ponadto, jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, może wnieść skargę do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w przypadku realizacji uprawnień wskazanych powyżej, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem: Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna, Złota 59, 00-120 Warszawa lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych na adres: daneosobowe@zlotetarasy.pl.
 • 8

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator udostępnia Aplikację w sposób stały i nieprzerwany, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminów Szczegółowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Aplikacji. Administrator nie gwarantuje, że zawartość merytoryczna Aplikacji sprosta oczekiwaniom Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym czasie dostępu do Aplikacji lub poszczególnych jej funkcjonalności. Wycofanie Aplikacji lub jej funkcjonalności nastąpi po co najmniej 14-dniowym uprzedzeniu Użytkowników, chyba że z Regulaminu Szczegółowego wynika inny termin, w tym jeżeli funkcjonalność jest udostępniana czasowo.
 4. W przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych mogą nastąpić przerwy w dostępie do Aplikacji lub części jej funkcjonalności, do czasu ich usunięcia przez Administratora. Administrator zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Aplikacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Aplikacji. W miarę możliwości Administrator wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych, tj. pomiędzy godz. 21:00 a 9:00 rano. Administrator dokłada wszelkich starań w celu powiadomienia Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Aplikacji.
 6. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Aplikacji oraz stron poszczególnych modułów, w tym do logotypu, a także do układu i kompozycji elementów, umieszczonych w Aplikacji lub jej poszczególnych modułach przysługują Administratorowi lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
 7. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Aplikacji treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie treści zawartych w Aplikacji, w tym do celów komercyjnych jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą podmiotu uprawnionego. Poprzez korzystanie z Aplikacji Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, w tym w szczególności licencji do utworów.
 8. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Aplikacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji w sposób zakłócający funkcjonowanie Aplikacji, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Aplikacji niezamówionej informacji handlowej.
 10. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Aplikacji wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie hasła do konta, w jakiejkolwiek formie.
 • 9

Odpowiedzialność

 1. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji, jeżeli Urządzenie mobilne Użytkownika nie spełnia minimalnych wymagań technicznych, określonych w § 3 pkt 3. Regulaminu lub Użytkownik nie pobrał i nie zainstalował na swoim Urządzeniu mobilnym aktualizacji Aplikacji udostępnionej przez Administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych lub ewentualnych szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub Urządzenia mobilnego, jak również nieprawidłowego działania lub wad Urządzenia mobilnego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub modyfikację danych, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika hasła do jego konta osobom trzecim lub niestosowania odpowiednich środków określonych w § 9 ust. 10 Regulaminu.
 4. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wywołane używaniem Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w szczególności za naruszenia praw autorskich do utworów udostępnianych za pomocą Aplikacji.
 • 10

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. W zakresie w jakim korzystanie z Aplikacji (lub jej poszczególnych modułów) powoduje zawarcie z Użytkownikiem umowy na odległość, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli:
  1. spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia do umowy, a Użytkownik został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  2. umowa dotyczyła dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a Użytkownik został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W pozostałych przypadkach Użytkownik może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy we wskazanym 14-dniowym terminie.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres: Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,
  2. wiadomością e-mail na adres: aplikacja@zlotetarasy.pl.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu może mieć dowolną treść, z której będzie wynikać wola odstąpienia od umowy. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Po odstąpieniu umowa jest uważana za niezwartą.
 • 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji Użytkownicy mogą zgłaszać kontaktując się z Administratorem pod adresem: Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub pod adresem e-mail: aplikacja@zlotetarasy.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie Użytkownika oraz dane kontaktowe (adres e-mail) umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.
 3. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania, udzielając odpowiedzi na adres lub adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 4. Użytkownik, w sytuacji sporu z Administratorem, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi poprzez:
 5. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 6. mediację,
 7. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
 8. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220.
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin nie dotyczy innych serwisów i podmiotów, których dane kontaktowe podawane są w Aplikacji. Jeśli w Aplikacji są zawarte linki do innych stron internetowych lub aplikacji, Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności lub regulaminy stosowane przez właścicieli tych domen, stron internetowych lub aplikacji, chyba że co innego wyraźnie wynika z niniejszego Regulaminu lub Regulaminów Szczegółowych.
 2. Regulamin nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Aplikacji, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie, chyba że co innego wyraźnie wynika z niniejszego Regulaminu lub Regulaminów Szczegółowych.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11 września 2021 r.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wówczas wprowadzone zmiany obowiązują po upływie 7 dni od ich opublikowania w Aplikacji, chyba że Administrator postanowił inaczej.

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. sp. j.

 1. Złota 59

00-120 Warszawa

e-mail: aplikacja@zlotetarasy.pl

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi ___________________________________ zawartej w dniu ________________________________.

Imię i nazwisko konsumenta __________________________________________________________.

Adres / adres e-mail konsumenta _____________________________________________________.

 

 

 

 

________________________________   

_____________________

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany

w wersji papierowej)

      Data