Tło galerii

Konkurs Akademia Stylu!

Obejrzyj czwarty odcinek Akademii Stylu prowadzony przez Monikę Jurczyk OSĘ Osobistą Stylistkę i dowiedz się, o magii dodatków! Podziel się z nami informacją o Twoim wyróżniku stylu 🙂 Wyślij maila na adres monika@osobistywymiarstylu.pl odpowiedzią na pytanie oraz krótkim uzasadnieniem.

Autorka najciekawszej stylizacji zdobędzie kartę podarunkową, opiewającą na kwotę 300 zł do wykorzystania w sklepach w Złotych Tarasach oraz udział w grudniowych warsztatach prowadzonych przez Monikę Jurczyk.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest DKN Studio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ornecka 143B, 03-018 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000694613, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223100310 oraz REGON: 368286592zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator działa na zlecenie: Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592497, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5262255169 oraz REGON: 013278202. zwanej dalej „CH Złote Tarasy”.
 3. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Organizator.
 4. Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem” jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 5. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone na stronie zlotetarasy.pl oraz w serwisie www.facebook.com lub informacje kierowane bezpośrednio do uczestników.
 6. Konkurs dotyczy osób, które na podstawie czwartego odcinka cyklu Akademia Stylu, emitowanego na kanale Złote Tarasy w serwisach www.Youtube.pl oraz facebook.pl, pt. „Znajdź swój wyróżnik stylu” Określą swój wyróżnik stylu i opiszą dlaczego. Odpowiedź wraz z opisem należy wysłać na adres e-mail: monika@osobistywymiarstylu.pl lub umieść pod postem z filmem na serwisie www.facebook.pl
 7. Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania internautów projektem #OSObistyWymiarStylu organizowanym na terenie Złotych Tarasów oraz zachęcenie ich do brania czynnego udziału w aktywnościach z nim związanych.
 8. W ramach Akademii Stylu prowadzony jest konkurs na najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe.
  1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. W przypadku osób niepełnoletnich, osoby te obowiązane są uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Akcji.
 9. Konkurs prowadzony jest w sieci Internet poprzez profil publiczny Złote Tarasy na Facebooku w okresie w dniach od 25.09.2018 do 20.10.2018 roku do godziny23:59.
 10. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu centrum na Facebooku, a związane z nim komunikaty będą pojawiały się również na stronie zlotetarasy.pl .
 11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 12. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie zlotetarasy.pl oraz u Organizatora.
 13. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa Komisja Konkursowa składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora.
 14. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu , a także na opublikowanie swego imienia i nazwiska na liście laureatów. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 nr 0, poz. 922 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.
 15. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz.471).
 16. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez serwis Facebook. W związku z tym Facebook Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane z przebiegiem Konkursu.
 17. Dane udostępniane przez Uczestnika w ramach Konkursu są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które polubiły stronę (fanpage) Złote Tarasy na portalu Facebook.com, czyli zostały fanem strony (https://www.facebook.com/ZloteTarasy/). Każdy uczestnik Konkursu musi zaakceptować warunki Regulaminu, brak akceptacji jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Najemcy oraz ich pracownicy i osoby powiązane z Najemcami innym stosunkiem prawnym niż stosunek pracy, a także służby obsługujące Złote Tarasy i ich pracownicy oraz osoby powiązane ze służbami innym stosunkiem prawnym niż stosunek pracy jak również pracownicy Złotych Tarasów, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich ww. podmiotów. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.
 5. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, zwane będą w dalszej części Regulaminu”Uczestnikami”.
 6. Uczestnicy poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikowanie danych osobowych (imię i nazwisko,) we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych o Konkursie, jak również w materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych i prasowych, w tym w prasie, Internecie i na ulotkach bez ograniczenia, co do czasu i terytorium i bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie swojego zdjęcia z akcji na fanpage’u Złotych Tarasów na portalu Facebook, Instagramie oraz stronie www.

3. PRAWA ORGANIZATORA

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub Złotych Tarasów, godzą w ich wizerunek, są sprzeczne z prawem lub z innych względów, w ocenie Organizatora, nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać interesy Organizatora lub Złotych Tarasów, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, a także w innych uzasadnionych przypadkach w tym w szczególności generowanie fikcyjnych punktów liczonych w rankingu – takie działanie uczestnika będzie podstawą do dyskwalifikacji.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych lub naruszających zasadyetykiety.

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:
  1. mieć ukończone 13 lat, z tym, że w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie; przystąpienie do Konkursu stanowi jednoczesne oświadczenie takiej osoby o dysponowaniu zgodą, o której mowa powyżej;
  2. polubić stronę (fanpage) Złote Tarasy portaluFacebook.com, czyli zostać fanem strony(https://www.facebook.com/ZloteTarasy/).
  3. zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego postanowienia;
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Konkursu;
  5. wziąć udział w konkursie Akademia Stylu i wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku.
 2. Konkurs dotyczy osób, które wybrane przez przedstawiciela Organizatora, zostały opublikowane przez Organizatora na profilu publicznym Złotych Tarasów serwisach Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej są wybierane przez Organizatora oraz przedstawiciela Złotych Tarasów spośród osób, któreokreślą swój wyróżnik stylu oraz napiszą dlaczego oraz wyślą odpowiedź na adres e-mail: Monika@osobistywymiarstylu.pl lub umieszczą odpowiedź postem z czwartym odcinkiem Akademii Stylu.
 4. Każdy uczestnik konkursu może przystąpić do Konkursu tylko raz.
 5. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwaniacałego Konkursu.
 6. Uczestnik poprzez udział w konkursie Akademia Stylu akceptuje Regulamin konkursu. Uczestnik oświadcza, że korzystanie ze zgłoszenia w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu zgłoszeń, co do których będzie miał wątpliwości czy prawa do tych prac przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik oświadcza, że w chwili przesłania zgłoszenia konkursowego do Konkursu przenosi na Organizatora prawo do korzystania z odpowiedzi na zasadach licencji wyłącznej na wszelkich polach eksploatacji określonych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczenia czasu i terytorium, a w szczególności zgadza się na publikację jej w kolejnym etapie konkursu. Organizator może posługiwać się zgłoszeniami w szczególności na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i promocyjnych, niezależnie od formy ich utrwalenia bądź rozpowszechniania, a także w celach marketingowych i informacyjnych, bez konieczności zawierania odrębnej umowy i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z należnych praw autorskich do odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu w pełnym zakresie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursutakichodpowiedzi, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
 1. W przypadku zgłoszenia do Konkursu zadania konkursowego, co do którego Uczestnik nie dysponuje prawami, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich z tego tytułu, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkiej szkody i zobowiązań Organizatora z tegotytułu.

5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie wymagania zawarte w Regulaminie.
 2. Po zakończeniu terminu składania zgłoszeń Komisja Konkursowa nagrodzi jedną osobę (zdjęcie), które w ocenie jury zawierać będą najlepszą, najciekawszą odpowiedź spośród odpowiedzi opublikowanych w komentarzach pod postem konkursowym na profilu publicznym Złotych Tarasów na Facebooku: https://www.facebook.com/ZloteTarasy/
 3. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora. Jej decyzja ma charakter ostateczny i wiążący dla Uczestników oraz nie podlega reklamacji.

6. ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY

 1. W czasie trwania całego konkursu zostanie przyznana 1 nagroda w postaci karty podarunkowej Złotych Tarasów o wartości 300 PLN oraz udział w Warsztatach prowadzonych przez Monikę Jurczyk Osę Osobistą Stylistkę . Karta jest ważna przez rok od daty zakupu. Zakupów przy pomocy karty można dokonać w każdym z salonów centrum handlowego Złotych Tarasów z wyłączeniem salonów Apart. Dodatkowo do każdej nagrody rzeczowej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości: 30 PLN (słownie: trzydzieści PLN). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody wynosi 330 PLN brutto (słownie: Trzysta trzydzieści PLN ). Przy czym część nagród, jaką jest gotówka w kwocie zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od zwycięzcy Konkursu i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklaracjęPIT.
 2. Wyniki Konkursu będą publicznie ogłoszone po zakończeniu konkursu 25.10.2018 na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu publicznym Złotych Tarasów na Facebooku. Po ogłoszeniu wyników Laureaci zostaną poproszeni o kontakt poprzez wiadomość wysłaną przez zakładkę Wiadomość na fanpage’u Złotych Tarasów obsługiwanym przez portal społecznościowy Facebook.
 3. Nagrodę należy odebrać osobiście w Punkcie Informacyjnym Złotych Tarasów przez 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników, po podpisaniu protokołu odbiorczego. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega, że nie wysyła nagród zwycięzcom za pośrednictwem poczty. Nieodebranie nagrody w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z niej.
 4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również zamiany nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Wybór konkretnego egzemplarza nagrody zależy od Organizatora. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród na nagrody tożsame wartościowo.
 5. Nagrody rzeczowe objęte są gwarancją producenta. Organizator nieponosi odpowiedzialności za wadynagród.

7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 7dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
  2. dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
  3. dokładny opis i powódreklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia reklamacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w sporachdotyczących procedury wyłanianiazwycięzców.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie zlotetarasy.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenieuczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowieniaRegulaminu.
 3. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrodyz przyczyn leżących po stronie laureatów Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych odniego.
 6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronieUczestników.
 7. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w trakcie jego trwania bez podania przyczyny. O ewentualnym odwołaniu konkursu Organizator poinformuje na fanpage’u znajdującym się na platformie Facebook lub na stronie www Organizatora lub na terenie centrum handlowego Złote Tarasy w Warszawie.
 10. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
 11. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 12. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo Sąd miejsca siedziby Organizatora.